Aday Öğretmen Temel Eğitim Semineri Sınav Soruları

VERİLEN SORULAR VE CEVAPLAR ÖNCEKİ YILLARDAKİ SORULARDAN OLUŞTURULMUŞTUR

TEMEL EĞİTİM SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NOTLARI

1- 657 SDMK hangi memurlar için uygulanır?

Bu kanun ; 1-Genel ve katma bütçeli kurumlar 2- İl özel idareleri 3- Belediyeler

4- Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda

5- Kanunlarla kurulan fonlarda 6- Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

2- 657 DMK nın temel ilkeleri nelerdir?

1-Sınıflandırma

2-Kariyer

3-Liyakat

3- Sınıflandırma ilkesi neyi ifade eder?

Sınıflandırma; devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

4- Kariyer ilkesi neyi ifade eder?

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uyun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

5- Liyakat ilkesi neyi ifade eder?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

6- 657 SDMK’ na göre istihdam şekilleri nelerdir?

1- Memurlar

2- Sözleşmeli personel

3- Geçici personel

4- İşçiler eliyle gördürül.

7- 657 SDMK na göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

1- Sadakat

2- Tarafsızlık ve devlete bağlılık

3- Davranış ve işbirliği

4- Yurt dışında davranış

5- Amir durumunda olanların görev ve sorumlulukları

6- Kişisel sorumluluk ve zarar

7- Kişilerin uğradıkları zarar

8- Mal bildirimi (3628)

9- Basına bilgi veya demeç verme

10- Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

8- 657 SDMK’ na göre Memurların genel hakları nelerdir?

1- Uygulamayı isteme hakkı

2- Güvenlik

3- Emeklilik

4- Çekilme

5- Müracaat, şikâyet ve dava açma

6- Sendika kurma

7- İzin

8- Kovuşturma ve yargılama

9- İsnat ve iftiralara karşı koruma

9- 657 SDMK na göre devlet memurlarına getirilen yasaklar nelerdir?

1- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı.

2- Grev yasağı

3- Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

4- Hediye alma , menfaat sağlama yasağı

5- Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

6- Gizli bilgileri açıklama yasağı.

10- 657 SDMK’ na tabi kurumlarda çalışan memurların sınıfları nelerdir?

1- Genel idare hizmetleri sınıfı

2- Teknik hizmetler sınıfı

3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

9- Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

11- Memurlardan master yapanlara ve yüksek öğrenimine 1 yıl ilave öğrenim yapanlara kaç kademe verilir? (Lisans üstü ihtisas sertifikası alanlar)

+ 1 Kademe verilir.

12- Tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve ilgili öğrenim dallarında Doktora yapanlara ilave kaç derece verilir?

+ 1 Derece Yükselmesi uygulanır.

13- Master nedeniyle +1 kademe alan memur Doktorasını da tamamlarsa kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

Master için +1 kademe almış olan memur Doktorasını da yaparsa-tamamlarsa +2 kademe daha uygulanır.

14- Doktora üstü üniversite doçentliği ünvanını ( üniversitede görevli iken) kazananlara kaç derece verilir?

1 Derece verilir.

15- Doktora üstü doçentli üniversite dışı diğer memuriyetlerde iken kazananlara kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

+ 2 kademe ilerlemesi uygulanır.

16- Kademe ne demektir?

Kademe derece içerisinde , görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

17- Kaç yaşını bitirenler memur olabilir?

Genel olarak memuriyete giriş yaşı 18’dir.

18- Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmak ve kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluğuna atanabilirler?

15 yaşını bitirmek (doldurmak) ve kazai rüşt kararı almak şartı ile atanabilirler.

19- Memuriyette öğrenim şartı nedir?

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. (İlköğretim oldu 8 yıllık öğretim)

Ortaokulu bitirenlerden istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. (Mesleğe, kuruluş kanunlarına göre daha farklı şartlar konabilir)

20- Atama yapılacak boş kadrolar nereye bildirilir?

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

21- Hangi kurum boş kadro sayıları, sınıf ve derecelerini devlet personel başkanlığına bildirmez?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

22- Devlet memurluğuna alınmada genel şartlar nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Bu kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Bu kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis , devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar , zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan , istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık , resmi ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak.

6-Askerlikle ilgisi bulunmamak,erteletmiş, ya da askerlik yaşı gelmemiş olmak.

23- Kurum kadrolarında çalışan personelin kaçta kaçı özürlü kadrolarına ayrılmıştır?

% 3 oranında özürlü çalıştırmak zorunludur.

Oranın hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun ( taşra dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

24- Kurumlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personelin sayısını kaç ayda bir Devlet Personel başkanlığına bildirmek zorundadırlar?

3 ayda bir

25- Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi kaç yıldır?

1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

26- Aday memurlar kaç tür eğitime tabi tutulurlar?

1- Temel eğitim 2- Hazırlayıcı Eğitim 3- Staj

27- Adaylık devresi içinde kimlerin görevine son verilir?

1- Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olmak.

2- Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenler.

3- Göreve devamsızlıkları tespit edilenler.

Sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

28- Adaylık devresi içinde Devlet Memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

29- Asli memurluğa geçme süresi nedir?

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

30- Aynı yerdeki görevlere atananlar ne kadar süre içinde yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır.

31- Başka yerdeki görevlere atananlar ne zaman göreve başlamak zorundadır?

Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ( ve belli yol süresi içinde) göreve başlamak zorundadırlar.

Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir.

32- İlk defa ve yeniden atananlar belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa nasıl bir yaptırım uygulanır?

Atamaları iptal olur-edilir ve 1 yıl süreyle Devlet Memuru olarak istihdam edilmezler.

33- Belge ile ispatlı işe başlamama hali kaç ayı geçtiğinde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal olur?

2 ayı geçtiği takdirde. ( Belgeli mazeret)

34- Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara –Aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?

10 gün ilave süre ( Aylıksız)

35- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın normal süre ve ilave 10 gün süre içinde ( sonunda) da yeni görevlerine başlamayanların durumu nedir?

Memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

36- Kademelerde ilerleme şartları nelerdir?

1- Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma.

2- O yıl içinde olumlu sicil almış bulunma.

3- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

6 yıl sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlar +1 kademe.

Kalkınmada 1. derecede öncelikli illerde fiili iki yıl görev için +1 kademe verilir.

37- Kaç defadan fazla kendi istekleriyle memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanlar tekrar memurluğa atanamazlar?

2 Defadan fazla istifa edenler. 3. istifadan sonra dönüş olamaz.

38- Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen sürelerde kademe ilerlemesi nasıl olur?

Geçirilen her yıl (1) kademe.

Geçirilen her 2 yıl (1) derece.

39- Memuriyetten çekilmede usul nasıldır?

Devlet Memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler.

40- Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı bir müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Kesintisiz 10 gün.

41- Çekilen memurun yerine atanan kimse kaç aya kadar gelmediğinde veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde çekilen memur ne yapar?

Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

42- Olağanüstü “mazeretle” çekilenlerin durumu nasıldır?

Üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tâbi değildir.

43- Olağanüstü “yönetim” hallerinde çekilme usulü nasıldır?

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

44-Çekilmede devir ve teslim süresi nasıl işler?

Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

45- Devir ve teslim yükümlülüğüne uymadan memuriyetten çekilenler kaç yıla kadar yeniden atanamazlar?

Zorunluluklara uymadan ( Devir- teslim) çekilenler 3 yıl geçmeden atanamazlar.

46- ( 96. Md) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri, afete uğramış yerlerde usulüne uygun çekilmeyenlerin yeniden atanma durumu nedir?

96. maddeye aykırı davrananlar hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar.

47- Çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakan memurlar ile, olağanüstü mazeretlerle çekilenler ( 1 ay kaydına tabi olmadan) tekrar ne zaman Devlet Memurluğuna alınırlar ya da kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?

94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar.

48- Hangi hallerin vukuunda devlet memurluğu sona erer?

1- Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,

2- Memurluktan çekilmesi,

3- İstek, yaş haddi, mâlullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

4- Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

5- Ölümü hallerinde memurluğu sona erer.

49- Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

Genel olarak 40 saat. ( Farklı çalışma süreleri (özel kanunlarla ya da bu kanuna dayanan

Tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilebilir) için özelliğine göre

50- Yurt dışında tatil günleri nasıl belirlenir?

Normal olan tatil günleri Cumartesi ve Pazardır. Ancak Bakanlar Kurulu yurt dışı kuruluşlarda bu günleri başka gün olarak tespit edebilir.

51- Günlük çalışma saatlerini merkezde (Ankara) kim düzenler?

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi İle Bakanlar Kurulu düzenler.

52- Günlük çalışma saatlerini “illerde” hangi kurum düzünler?

Valilik

53- Devlet memurlarının “yıllık izin” süreleri ne kadardır?

1 yıldan 10 yıla kadar olanların(10 yıl dahil) à 20 gün…(1 yıl-10 yılà 20 gün)

10 yıldan üstü olanlarà 30 gün (11 yıl ve üstüà 30 gün)

54- Memur kaç yılın birikmiş iznini toplam olarak kullanabilir?

Cari yıl ve bir önceki yılın izinlerini toplam olarak kullanabilir.

55- Memur hangi geçmiş yılın iznin kullanamaz?

Cari yıl ve bir önceki yıl haricinde geçmiş yılların iznini kullanamaz.

56- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine ilave olarak her yıl kaç gün/ay ilave izin verilir?

30 gün/ ay ilave izin verilir.

MAZERET İZİNLERİ

57- Memura doğumdan önce ve sonra kaç hafta doğum izni verilir?

Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta doğum izni verilir?

58- Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir?

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne 2 hafta ilave edilir.

59- Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki kaç haftaya kadar çalışabilir?

Memur isterse “ tabip onayı ile” 3 hafta kalana kadar çalışabilir?

60- Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışan memurun kullanmadığı 5 haftalık izin nasıl kullanılır?

Doğumdan sonraki izin süresine eklenir.

61- Doğum iznine ilişkin süreler nasıl uzatılabilir?

Memurun sağlık durumuna göre tabip raporu ile uzatılabilir.

Doğum Sonrası Aylık İzin Süresi – Eşler Ne Kadar Doğum İzni Alabilir?
Torba yasa ile, doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesinin verilebileceğini hatırlatıldı. Doğum yapan memur daha önce isteği üzerine 12 aya kadar aylıksız izin hakkı kullanabiliyordu. Torba yasa kapsamında bu için 24 aya çıkarıldı.

Eşi Doğum Yapan Memura Doğum İzin Süresi

Eşi doğum yapan memur da isteği üzerine 24 aya kadar aylıksız izin alabilecek. Doğum yapan memurun aylıksız izin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi olarak, eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, doğum nedeniyle aldığı aylıksız iznini kullanmakta olan memurun aylıksız izin süresi, isteği üzerine 24 aya kadar çıkarılabilecek, 12 aylık aylıksız izin süresini tamamlayan memur da, isteği üzerine 24 aylık, aylıksız izin süresinin kalan kısmı da kullanabilecek.

Eşi Doğum Yapan Memur Doğum İzni Alabilmesi İçin Doğum Yapan Eşinin Devlet Memuru Olması Şart Mı?

Eşi doğum yapan memurun, eşinin devlet memuru olması şart değildir hükmü getirildi. Memur isteği halinde 24 aya kadar aylıksız izin alabilecek. Ancak bu izin, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 24 aylık süre içersinde kullanılacak. Yani doğumdan itibaren 24 ayı geçemeyecek.

Eşlerin İkisi de Memur İse
Eşlerin her ikisinin de memur olması durumuda, doğum nedeniyle verilen aylıksız iznin 24 aylık süre içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkün olabilecek. Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun tekrar aylıksız izin isteminde bulunması durumunda, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini izleyen 24 aylık sürenin aşılmaması şartıyla yeniden aylıksız izin verilecek.

Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası 8 haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren 24 aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacak.

62- Süt izni nasıl kullanılır?

Memurların Süt İzni Ne Kadar Oldu?
6111 sayılı Torba Yasa Denilen Kanunla yapılan değişiklik kapsamında, süt izni ile ilgili maddeler şu şekilde değişti.

”Memura, süt izni olarak, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası 8 aylık analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat süt izni, ikinci 6 ayda da günde 1,5 saat süt izni verilir.

Süt İzni Günde Kaç Saat? Süt iznini Hangi Saatler Arasında Kullanabilirim?

Memur süt iznini hangi saatler arasında kullanabilir?

Süt izni hangi saatler arasında, günde kaç kez kullanılacağı hususunda, memurun tercihi esastır” hükmü getirildi. Torba yasa yürürlüğe girmeden önce süt izni olarak memura, bir yaşından küçük çocuğun emzirilmesi için, günde toplam 1,5 saat izin veriliyordu. Bu izin süresi torba yasa ile, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren, ilk 6 ayda günde 3 saat olarak belirlendi, ikinci 6 ayda ise günde 1,5 saat olarak belirlendi.

63- Erkek memura karısının doğum yapması halinde kaç gün izin verilir?

Karısının doğum yapması üzerine 10 gün izin verilir.torba yasayla

64- Memura isteği halinde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?

7 gün izin verilebilir. torba taslakla

65- Belirlenen haller dışında memura yetkili amirlerin muvaffakatı ile, bir yıl içinde toptan veya parça parça, mazeretleri nedeniyle kaç gün izin verilebilir?

10 gün. Zaruret halinde 10 gün daha verilir ancak bu ikinci 10 günlük izin yıllık izinden

düşülür. Bu hüküm öğretmenlere uygulanmaz.

HASTALIK İZİNLERİ

66- Memurlara hangi şartlarla ne kadar hastalık izni verilir?

1- 10 yıla kadar hizmeti olanlaraà 6 aya kadar

2- 10 yıldan fazla “ “ à 12 aya kadar

3- Kanser, verem ve akıl hastası olanlara à 18 aya kadar

67- İzin sürelerinin sonunda hastalıkları rapor ile tespit edilenlerin izinleri ne kadar uzatılır?

Rapor ile tespit edilerek 1 kat uzatılabilir.

68- Hastalık izinlerinin normal süresi ve uzatılması ile de iyileşmeyenlerin durumu nedir?

Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

69- Emeklilik hükümleri uygulanan hasta memurlar nasıl geri memurluğa dönerler?

Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

70- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasına görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlara ne kadar izin verilir?

İyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

AYLIKSIZ İZİNLER

71- 10 yılını tamamlamış devlet memuruna istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

6 Ay’a kadar

72- Yakınlarının hayati öneme haiz durumları için memura kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? (Raporla)

6 Ay’a kadar. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

73- Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok kaç aya karda aylıksız izin verilebilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesini 3 üncü fıkrasında Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.”hükmü yer almaktadır. Torba Kanun ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendinde ise “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.”hükmü yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile doğum yapan devlet memuruna ve eşi doğum yapan devlet memurna istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesi hükmü getirilmiştir. Sözkonusu izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde yer alan değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip doğum yapan memur için 104 üncü madde uyarınca verilen analık izninin bitiği tarihten itibaren 24 aylık süreyi geçmemek üzere izin talep edilmesi mümkün olup memur göreve başlamamışsa izin 24 aya kadar uzar, eğer göreve başlamış ise talep tarihinden itibaren yeniden aylıksız izinli sayılır.

Eşi doğum yapması sebebiyle memura aylıksız izin eşinin doğum yaptığı tarihi takip eden 24 aylık süreyi geçemez. Kanun çıkmadan önce eşi, doğum yapan memurlara da doğum tarihinden itibaren 24 aylık süreyi geçmemek üzere aylıksız izin verilir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Konuya ilişkin düzenleme yürürlüğe girdikten sonra eşinize tabi üzerine aylıksız izin süresi 24 aya kadar uzatılması mümkündür.
2- Kanun Cumhurbaşkanın onayından sonra Resmi Gazetede Yayınlanması halinde yürürlük maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmektedir. Söz konusu madde torba kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir

15/2/2007 – 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORU CEVAPLARI-2
Kategori: DEVLET MEMURLARI KANUNU
Mehmet Tunçer

74- Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

1 yıldan az olmamak üzere (her defasında)

4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir

75- Aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar?

Memur derhal görevine dönmek zorundadır.

76- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memurun durumu nasıl değerlendirilir?

Memuriyetten çekilmiş sayılır.

77- Devlet memurlarının kurumlarınca kayıt edildiği kütüğün adı nedir?

Memur kütüğü

78- Memurun sicil dosyasında hangi belgeler bulunur?

1- Sicil amirlerince düzenlenecek sicil raporları.

2- Varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları.

3- Memurların mal beyannameleri.

79- Özlük ve sicil dosyasının önemi nedir?

1- Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde.

2- Kademe ilerlemelerinde.

3- Derece yükselmelerinde.

4- Emekliye çıkarma.

5- Hizmetle ilişik kesiminde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

80- Yetersizliği tespit edilen memura bu (kusur) tespit nasıl bildirilir?

Devlet Memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksikleri , uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

81- Yetersizliği nedeniyle gizli bir yazı ile uyarılan memurun itiraz süresi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden itibaren en fazla “1 ay” içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

82- İtiraz edilen amirler itirazla ilgili kararlarını kaç ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler?

2 ay içinde ilgiliye yazı ile bildirilir.

83- Olumsuz ve olumlu sicil aralıkları hangileridir?

0-59 à olumsuz

60-75à orta

76-89à İyi

90-100à Çok iyi

84-Üst üste iki defa olumsuz sicil alan memurun durumu nasıl değerlendirilir?

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amiri emrine atanır. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek emeklilik hükümleri uygulanır.

85- Takdirname kime, kimler tarafından verilir?

Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Takdirname sicile geçer.

86- Emsallerine göre başarılı görev yapan memurlara bir malî yıl içinde kaç aylık tutarında ödül verilir?

1 aylık tutarında.

87- Emniyet hizmetleri, maliye ve gümrük bakanlığında gümrük işlerinde görevli memurlara kaç aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir?

İki aylık tutarını aşmamak üzere özere ödül verilebilir.

88- Ödül ilgili bakanın teklifi ile başbakanın onayı ile ne kadar artırılabilir?

Bir aylık tutarında daha ilave ödeme yapılabilir.

89- Ödüllendirileceklerin sayısı kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?

Binde 10 undan fazla olamaz.

90- Maliye ve gümrük bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için ne kadar ayrılabilir?

Binde 20 den fazla olamaz.

91- Uyarma- kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?

Disiplin amirleri tarafından verilir.

92- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kim tarafından verilir?

Memurun bağlı olduğu kurumdaki “ disiplin kurulunun” kararı alındıktan sonra atamaya yetki amirler tarafından. (İl disiplin kurulu kararlarında valiler tarafından) verilir.

93- Devlet memurluğundan çıkarma çezası kim tarafından verilir?

Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu” kararı ile verilir.

94- Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ceza yetkilerinin sınırı ne kadardır?

Kurulların ayrı bir ceza verme/ tayin yetkisi yoktur. Teklif edilen cezayı kabul veya reddederler.

95- Cezanın kurullarca reddi halinde atmaya yetkili amirler ne yapar?

Ret halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

96- Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemesi nasıl yapılır?

Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

97- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık nasıl değerlendirilir?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

98- Bir göreve açıktan aday veya asil olarak atananlar ne zaman aylık almaya hak kazanırlar.

Göreve başladıkları günden itibaren.Göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir.( Diğer ayın maaşı da peşin olarak birlikte verilir)

99- Hesaplarını görevi devir alanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?

7 gündür.

100- Sayman mutemetleri için devir süresi kaç gündür?

2 (iki) gündür.

101- Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma uygulaması ve ücreti nasıl karşılanır?

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele her sekiz (8) saat fazla çalışma için bir (1) gün hesabı ile izin verilir. Bu iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek “yıl içinde” kullandırılır.

102- Sürekli görevle yurt dışına gönderilen memurlar, geçici görevle en çok kaç ay için merkeze çağırılabilir?

En çok 1 (Bir ay) ay geçici görev için. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

103- Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacı ile silah altına alınan memurların aylıklarını kim öder?

Kendi kurumları. Tam olarak öder.

104- Memurlara verilen sosyal haklar ve yardımlar nelerdir?

* Emeklilik hakları

* Hastalık ve analık sigortası

* Yeniden işe alıştırma

* Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma

* memurların sosyal tesis ihtiyaçları

* Devlet memurları için konut kredisi

* Devlet memurları için konut.

* Bazı devlet memurları için konut tahsisi.

* Memuriyet yeri ödeneği.

* Öğrenim bursları ve yurtları.

* Aile yardımı ödeneği.

* Doğum yardımı ödeneği.

* Ölüm yardımı ödeneği.

* Tedavi yardımı.

* Cenaze giderleri.

* Giyecek yardımı.

* Yiyecek yardımı.

* Yakacak yardımı.

104- Aile yardımı kimler için verilir?

Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması ile elde edilecek miktar üzerinden verilir.

2005-2006 yeni gösterge rakamları ; Eşà 1.500

İki Çocuğa Kadarà 0-6 yaş –à 500

6- 18 yaş-à 250

105- Kaç çocuğa kadar aile yardımı ödenir?

2 çocuğa kadar. Dul memurun çocukları için de uygulanır.

106- Üvey çocukların aile yardımındaki durumu nedir?

Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocuğu/ çocukları (2) için de aile yardımı ödeneği verilir.

107- Aile yardımı ne zaman ve kime ödenir?

Her ay aylıkları ile birlikte, karı ve koca memur ise sadece kocaya ödenir.

108- Aile yardımlarından kesinti, vergi vb. alınır mı?

İlgili yardımlardan hiçbir şekilde kesinti yapılamaz,borç için haczedilemez.

109- Aile yardımı ödeneğine ne zaman hak kazanılır?

Evlendiği veya çocuğunun doğduğu takip eden ay başında.

110- Aile yardımı ödeneği hakkı nasıl kaybedilir?

Boşanma, ölüm, evlenen çocuk, 19 yaşını dolduran çocuk, kendi hesabına gerçek ve tüzel kişiler yanında çalışan çocuk, Burs alan ve devletçe okutulan çocuk,( takip eden aydan itibaren ödenmez.)

( Evlenmiş ve 19 yaşını bitiren kız çocuğu 25 yaşını dolduruncaya; yükseköğrenim yapan 19 yaşını bitiren erkek çocuğu 25 yaşını geçmemek üzere ve çalışamayacak derecede malul olanlara ödeme devam eder.)

111- Çocuğu dünyaya gelen memura kaç gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir?

250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilen miktar.

112- Doğum yardımı ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Hiçbir vergi, kesinti; ödeme emri ve haciz edilmeden saymanlarca derhal ödenir.

113- Uyarma, kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

30 gün.

114- Memurluktan çıkarma cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

6 Ay

115- Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

24 Ay

116- Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır.

15 gün içinde

117- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma dosyasını disiplin amirleri , kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi ederler?

15 gün içinde

118- Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dosyasını kaç gün içinde karara bağlar?

Dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

119- Yüksek disiplin kurulu Devlet Memurluğundan çıkarma cezası soruşturma dosyasını ne kadar sürede karara bağlar?

Dosyanın yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde.

120- Devlet memurlarına kendilerine savunma için kaç gün süre verilir?

7 gün süre verilir.

121- Kendilerine aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler hangi görevlere atanamazlar?

Vali, büyük elçi , müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı.

122- Uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinme zamanı( süresi) nedir?

Cezaların uygulanmasından 5 sene sonra.

123-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sicilden kaç yıl sonra silinir?

10 yıl sonra

124- Kademe ilerlemesinin durdurulma cezasının sicilden silinmesi kimin mütâlâsı alındıktan sonra uygulanır?

Disiplin kurulunun mütâlâsı alındıktan sonra.

125- Kaç disiplin kurulu vardır?

2 disiplin kurulu vardır. Her ilde ve kurum merkezinde ( bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde) Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer disiplin kurulu.

Kurum merkezinde yüksek disiplin kurulu bulunur.

126- Uyarma, kınama cezalarına itirazlar nereye yapılır?

Varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılır.

127- Hangi cezalara karşı idari yargıya başvurulabilir?

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma.

128- İtiraz edilen cezalara itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

İtiraz dilekçesiyle karar ve elerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde krar vermek zorundadırlar.

129- Görevden uzaklaştırma nedir?

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir.

130- Kimler görevden uzaklaştırabilir?

Atamaya yetkili amirler .

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri.

İlde valiler.

İlçelerde kaymakamlar.(İlçe idare şube başkanları hakkında vali’nin muvaffakatı şarttır.)

131- Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır?

Görevden uzaklaştırılmayı izleyen 10 işgünü içinde.

132- Görevden uzaklaştırılan memura aylıklarının kaçta kaçı verilir?

3/2 (üçte ikisi) Sosyal hak ve yardımlardan faydalanma devam eder.

133- Görevden uzaklaştırılma cezası kaldırılan memurun durumu nedir?

Kesilen 1/3 aylık geri ödenir. Kademe ve dereceleri değerlendirilir/ iade edilir.

134- Görevden uzaklaştırma bir “disiplin” kovuşturması icabında olduğu takdirde en fazla kaç gündür?

3 ay. ( Bu süre sonunda hakkında bir karar verilemeyen memur görevine başlatılır.)

135- Bir “cezaî kovuşturma” icabında görevden uzaklaştırılan memur için izlenecek süreç nasıl işler?

Görevden uzaklaştırmaya yetkili amir , ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir. Bu kararlar ilgiliye yazıyla tebliğ edilir.

136- Mem. Zamları nelerdir? Adlarını yazınız.

1- İş güçlüğü zammı.

2-İş riski zammı.

3- Mali sorumluluk zammı.

4-Temininde(eleman) güçlük zammı.

137- Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedar ve diğer görevlilere hangi zam ödenir?

Mali Sorumluluk Zammı ödenir.

138- Görevde tutulmasında , temininde ve belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için hangi zam ödenir?

Temininde Güçlük Zammı ödenir.

139- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

İş Riski zammı

140- Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

İş Güçlüğü Zammı

————————————————————————–

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurları arasında yer almaz?
a) Ülke.
b) İnsan topluluğu.
c) İktidar
d) Din

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel organları hangi belgede tanımlanmıştır?
a) Türk Ceza Yasasında.
b) TBMM İçtüzüğünde.
c) Anayasada
d) Tanzimat Fermanı’nda

3. Yasa yapmak, değiştirmek ve kaldırmakla yetkili olan TBMM’nde seçilmiş milletvekili sayısı kaçtır?
a) 450
b) 550
c) 300
d) 226

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına TBMM’ne aittir
b) Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve hükümet kullanır
c) Yargı yetkisi Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
d) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

6. Hiçbir yasa, yönetsel işlem ve eylemin, anayasa ilke ve kurallarına aykırı olamayacağını vazeden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargı bağımsızlığı
b) Anayasanın üstünlüğü
c) Kuvvetler ayrılığı.
d) Yasamanın üstünlüğü.

7. Başbakan ve bakanların hangi organa karşı siyasal sorumluluğu vardır?
a) Cumhurbaşkanına
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
c) Yüksek kurullara.
d) Avrupa insan Hakları Mahkemesine.

8. Türkiye’deki merkezi yönetimin kuruluşu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İllere, iller ilçelere, ilçeler de köylere bölünmüştür.
b) İllere, iller bucaklara, bucaklar da mahallelere bölünmüştür.
c) Bölgelere, bölgeler illere, iller de ilçelere bölünmüştür
d) İllere, iller ilçelere, ilçeler de bucaklara bölünmüştür

9. Yerel yönetimlerin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 7

10. Aşağıdakilerden hangisi “Mahalli İdareler” den biri değildir?
a) İl özel idareleri
b) Üniversiteler
c) Köyler.
d) Belediyeler.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler, halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir.
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir

12. Genelkurmay Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Başbakana
b) Cumhurbaşkanını
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine.
d) Milli Savunma Bakanlığına.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasıda değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Başkanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın ilan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu başkanı
d) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devleti tanımlamaz?
a) Devlet, toplumun en üst siyasal örgütlenmesidir.
b) Devlet, belirli bir ülkede yerleşmiş insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal bir kuruluştur.
c) Devlet, zorlayıcı yetkiye sahip siyasal bir kuruluştur
d) Devlet, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir siyasal kuruluştur

2. Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına ………… aittir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine
b) Cumhurbaşkanına
c) Hükümete.
d) Bakanlar Kuruluna.

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimini etkileyip ona yön veren ve Anayasamızda da yer almış bulunan ilkelerden birisi değildir?
a) Demokratik devlet
b) İdarenin keyfiliği
c) Laik devlet.
d) Merkezden yönetim.

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanun hükmünde kararname ile düzenlenir.
b) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir
c) Sadece merkezi idare, kuruluş ve görevleri itibariyle kanunla düzenlenir.
d) hiçbiri

5. Başbakan ve bakanların ………… ve …….. olmak üzere iki sorumluluğu vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyasi- Hukuki
b) Anayasal – Siyasi
c) Yürütme- Yargı.
d) Yargısal – Politik.

6. Başbakan ve Bakanların siyasi sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine karşıdır?
a) Cumhurbaşkanına.
b) Anayasa Mahkemesine.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine
d) Yüce Divana

7. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları hariç olmak üzere, ülkemizde kaç bakanlık vardır?
a) 15
b) 17
c) 16
d) 18

8. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı içinde yer almaz?
a) Cumhurbaşkanı.
b) Çevre Bakanı.
c) Genelkurmay Başkanı
d) Başbakan

9. Hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak.
b) Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme ve araştırma yapmak.
c) Mahkemelerde inceleme ve araştırma yapmak
d) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak

10. Hangisi iki kez seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızdır?
a) Kenan Evren.
b) Turgut Özal.
c) Süleyman Demirel
d) Hiçbiri

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Yasa koymak.
b) Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek.
c) Yargı kararlarını denetlemek
d) Genel ve özel af ilanına karar vermek

12. Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin öğeleri içinde yer almaz?
a) Vali yardımcıları
b) İl İdare Şube Başkanları.
c) İl İdare Kurulu.
d) Belediye Başkanı

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler. Halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir.

14. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurulu.

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasında değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

16. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarının “Hizmet kuruluşları” arasında yer almaz?
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) T.R.T.
c) K.İ.T.
d) Üniversiteler.

17. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın İlan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu Başkanlığı
d) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

19. “Belli bir amacı geliştirmek için tahsis edilmiş kaynaklardan elde edilen ve gerektiğinde harcanmak üzere özel bir hesapta tutulan paralar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Döner Sermaye
b) Fon
c) KİT.
d) Vakıflar.

20. Türk kamu yönetimi sistemi içinde kaç tip fon vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)

1. İnsanlık tarihinin belirli bir evresinde, toplumların kendi aralarında önceden oluşturdukları örgütlenmenin hangi biçime dönüşmesiyle devlet ortaya çıkmıştır?
a) Kurumsal.
b) Örgütsel.
c) Siyasal- Yönetsel
d) Geleneksel

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hükümet, kamu katlarında oturanları ifade eden bir kavramdır
b) Hükümet, devlet içinde yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrımı anlatan bir kavramdır
c) Hükümet, her türlü otoriteyi kullanan kişileri ifade eden bir kavramdır.
d) Hükümet, seçimle iş başına gelenleri ifade eden bir kavramdır.

3. Yönetsel yardım kararlarının alınması ve görevlerin gerçekleştirilmesi yetki ve sorumluluğunun, ya coğrafi ya da işlevsel ölçütlere bağlı olarak merkezi hükümet örgütü dışında, hizmet yerinde bulunan organlarca üstlenilmesi durumu aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisini ifade eder?
a) Merkezi yönetim
b) Özerk yönetim
c) Yerinden yönetim.
d) Yetki genişliği.

4. Aşağıdakilerden hangisi TBMM komisyonları arasında yer almaz?
a) Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
b) Para ve Kredi Komisyonu
c) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
d) Dilekçe Komisyonu.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Başbakan atanabilmek için TBMM üyesi olmak gerekir
b) Bakanlar, Başkanca TBMM üyeleri arasından seçilir
c) Cumhurbaşkanı ve milletvekili olabilmek için belirli bir yaş sınırı vardır.
d) Cumhurbaşkanı gerektiğinde Bakanlar Kurulunu toplar.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olan görev ve yetkileri yasayla düzenlenir
b) Cumhurbaşkanı devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Ulusunun birliğini temsil eder
c) Cumhurbaşkanı yürütme erkinin başıdır.
d) Cumhurbaşkanı, TBMM’nce kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

7. Devlet Denetleme Kurulu hangi amaçla kurulmuştur?
a) Yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamak.
b) Yönetimin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetimin geliştirilmesini sağlamak
d) Hepsi

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetim örgütü aşağıdakilerden hangsidir?
a) TBMM Müsteşarlığı.
b) Danışma Kurulu.
c) TBMM Genel Sekreterliği
d) Anayasa Komisyonu

9. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel kuruluşları arasında yer almaz?
a) Merkez kuruluşu.
b) Taşra ve yurtdışı kuruluşu.
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Bağlı ve ilgili kuruluşlar

10. Demokratik yaşamın bir parçası olan yerel yönetim kuruluşları Anayasamızın kaçıncı maddesi ile düzenlenmiştir?
a) 127 inci
b) 125 inci
c) 123 üncü.
d) 174 üncü.

11. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlıkların Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen kanundur?
a) 657 sayılı Kanun.
b) 2470 sayılı Kanun.
c) 2477 sayılı Kanun
d) 3046 sayılı Kanun

12. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların merkez kuruluşunu oluşturan birimlerden değildir?
a) il İdare Kurulları
b) Ana hizmet Birimleri
c) Danışma ve denetim birimleri.
d) Yardımcı birimler.

13. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanına aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Bingöl.
b) Elazığ.
c) Urfa
d) Tunceli

14. Uluslar arası kuruluşların Türkiye’de büro ve temsilcilik açabilmeleri nasıl gerçekleşir?
a) ilke olarak yasayla ya da kararname ile
b) uluslar arası kuruluş merkezinin aldığı karar yeterlidir
c) birleşmiş Milletler kararı gerekir.
d) Dışişleri Bakanlığı tebliği ile.

15. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Kuruluşunun tanımıdır?
a) Sermayesinin en az %51’i devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür
b) Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
c) Sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olup, piyasa ekonomisi kurallarına göre karlılık esasına dayalı olarak mal üreten ve satan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
d) Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür

16. Genel yönetimin taşra örgütlenmesi hangi ilkeye dayanır?
a) Vesayet.
b) Yerinden yönetim.
c) Yetki genişliği
d) Özerklik

17. Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşlardandır?
a) Ankara Üniversitesi
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Gümrük Müsteşarlığı.
d) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü.

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ana hizmet birimlerinden değildir?
a) Hukuk Müşavirliği
b) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
c) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü.
d) Dış ilişkiler Başkanlığı.

19. Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın kuruluş amaçlarından değildir?
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
b) Yargı karalarını onamak
c) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
d) Devlet teşkilatının düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak..

20. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurumu.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisidir?
a) Sadakat
b) Liyakat
c) Tarafsızlık.
d) Devlete bağlılık.

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
a) uygulamayı isteme.
b) Güvenlik.
c) toplu şikayet ve toplu müracaat
d) izin

3) Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

4) Devlet memurlarının muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

5) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığı ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren

6) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan izinlerden değildir?
a) Seyahat izni
b) Mazeret izni
c) Hastalık izni.
d) Aylıksız izin.

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine,(uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

9) İki defa üs üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir.

10) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

11) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

12)”Konusu suç teşkil eden emir, ………..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

13) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında
uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs-10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

14) Devlet memuru memurlukla bağdaşmayan nitelik ve derecede, yüz kızartıcı ve
utanç verici bir harekette bulunması durumunda hakkında hangi işlem yapılır?
a) Yıllık izin verilir
b) Mazeret izni verilir.
c) Hastalık izni verilir.
d) Devlet memurluğuna son verilir

15) Aşağıdakilerden hangisi tedavi yardımından yararlanır?
a) Memurun kendisi
b) memurun gelir getirici herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşa tabi olmayan eşi.
c) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
yararlanmayan anne ve babası.
d) Hepsi

16) Devlet memurları kanununu kaç temel ilkesi vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

17) Devlet memurları kanununa göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi için
bekleme süresi kaç yıldır?
a) 5 yıl
b) 3 yıl
c) 1 yıl
d) 6 ay

18) aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Kamu hizmetleri; memurlar ve işçiler eliyle gördürülür.
b) Kamu hizmetleri; memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür.
c) Kamu hizmetleri, memurlar, işçiler ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür
d) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür

19) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Tarafsızlık ve Devlete bağlılık” ödevi
“kapsamında” değildir?
a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan davranışta bulunamazlar
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar
c) Devlet memurları; hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.

20) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi veririler.
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar

21) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelik görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

22) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan Kesme
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri.

23) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan Kesme.
b) Kınama.
c) Uyarma
d) Hiçbiri

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil
ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

25) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması.

26) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama
d) memurluktan çıkarma

27) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “aylıktan kesme” cezasını gerektiren
fiil ve hareketlerden birisidir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek.
b) Özürsüz veya izinsiz görev mahallinin terk etmek.
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek

28) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Özürsüz 1 veya 2 gün göreve gelmemek.

29) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

30) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenene suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen
Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması.
d) Devlet memurluğundan çıkarma

31) Devlet memurları kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara
hizmetlerini karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aylık
b) Sözleşmeli ücret
c) Gündelik.
d) Fazla çalışma ücreti.

32) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş güçlüğü zammı
b) İş riski zammı
c) Eleman teminindeki güçlük zammı.
d) Mali sorumluluk tazminatı.

33) 657 sayılı kanunda kaç çeşit istihdam şekli vardır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 2

34) Memurlara ödenen aylık, hangi hallerde, geri alınmaz?
a) İstifa, memurluktan çıkarma.
b) Ölüm-istifa.
c) Emeklilik- ölüm
d) Emeklilik-istifa

35) Aday memurlara kademe ilerlemesi ne kadar süre ile uygulanmaz?

a) Bir yılı dolduruncaya kadar.
b) İki yılını dolduruncaya kadar.
c) Asaleti tasdik edilinceye kadar
d) Hiçbiri

36) Devlet memurlarının çocuğu için aile yardımı ödeneği hangi hallerde ödenir?

a) Çocuğun 19 yaşını geçmemesi halinde
b) Çocuğun evlenmesi halinde
c) Çocuğun devlet tarafından okutulması halinde.
d) Çocuğun herhangi bir işte menfaat karşılığı çalışması halinde.

37) Yer değiştirme sureti ile başka bir yerdeki görevlere atanan Devlet memurları, yeni
görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadırlar?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte.
b) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde

38) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yas al süre içinde görevine başlamayanlar
kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

39) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

40) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

41) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

42) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler.
b) Mezun olduğu okulların rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler
d) Siyasi parti rozeti

43) Devlet memurlarının uymaları gereken kılık ve kıyafet hükümlerine göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bina içerisinde gömleksiz dolaşabilir.
b) Bina içinde çorapsız dolaşabilir.
c) Bina içerisinde kravatsız dolaşabilir
d) Hepsi

44) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

45) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

46) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

47) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

48) Her Devlet memurunun bir ……. Dosyası bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sicil
b) Maaş
c) Memur kütüğü.
d) Disiplin.

49) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

50) Ödül devlet memurlarından hangilerine verilir?
a) Başarılı görev yapan memurlara
b) Fazla çalışan memurlara.
c) Gayretli çalışan memurlara.
d) Emsallerine göre başarılı görev yaptıklar belirlenen memurlara

51) Bireyin sosyal yaşamında belirleyici bir rol oynayan ve her toplumsal yapıda farklı
özellikler gösteren bireyler arası ilişkilere ne ad verilir?
a) İnsani ilişkileri
b) Manevi ilişkiler
c) Maddi ilişkiler.
d) Yönetsel ilişkiler.

52) Bireyin yaşamında verimli, etkili ve başarılı olması öncelikle aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a) Kendisine verilen talimatları yerine getirmesine
b) Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesine
c) Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamasına.
d) Kendi çıkarlarını ön planda tutmasına.

53) Bir kimseden diğerine duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da sözsüz
olarak iletilmesine ne ad verilir?
a) Konuşma.
b) Dinleme.
c) Anlama
d) İletişim

54) Bireyin yaşamı boyunca okulda ve çevre kazandığı tüm davranışlara ne ad verilir?
a) Öğrenilmiş davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Doğuştan gelen davranışlar.
d) Olumsuz davranışlar.

55) Toplumsal yaşamı düzenleyen ve herkesin uyması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Din kuralları.
c) Hukuk kuralları
d) Görgü kuralları

56) Her toplumda saygın tutulup nesilden nesile aktarılan örf ve adetlere ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Yasa ve yönetmelikler
c) Protokol kuralları.
d) Yönetim kuralları.

57) Devlet törenlerinde uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Protokol kuralları.
c) Dinsel kuralları
d) Hukuk kuralları

58) Bireyin duygu ve düşüncelerini, görüp yaşadıklarını karşısındakilere sözle
iletmesine ne ad verilir?
a) İletişim.
b) Mesaj.
c) dinleme
d) konuşma

59) Birey iş yerinde çalışırken aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir?
a) Kendini fazla yormamaya çalışmalıdır.
b) Kendi çıkarlarını ön planda tutmalıdır.
c) Saygılı ve uyumlu insan ilişkileri geliştirmelidir
d) Amirleriyle olan ilişkilere daha çok önem vermelidir

60) Kurum yada kuruluşların etkinliklerin tanıtmak ve toplumun anlayış ve yakınlığını
kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri tüm çabalara ne ad verilir?
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Kültürel ilişkiler.
d) Kurumsal ilişkiler.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(ORTAÖRETİM)

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu ile düzenlememiştir?
a) Hizmet şartları.
b) Atanma ve yetiştirilme.
c) Emeklilik
d) İlerleme ve yükselme

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değlidir?
a) Uygulamayı isteme.
b) Güvenlik .
c) Toplu şikayet ve toplu müracaat
d) İzin

3) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği.
d) Tedavi yardımı.

4) Devlet memurlarını müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurularına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

6) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk günüde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, (Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Doğum yapan devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

9) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının
en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

10) İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine
atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

11) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak
uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

12) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

13) Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin yapılmasında aranılan şartlardan değildir?
a) Daha önce aynı kademede iki yıl beklemiş olmak
b) Bulunulan kademede en az bir yıl çalışmış olmak.
c) O yıl için olumlu sicil almış olmak.
d) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

14) “Konusu suç teşkil eden emir, …..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

15) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs- 10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

16) “Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek dereceler kadar, ilerle imkanı sağlamaktır” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Sınıflandırma.
d) Sadakat.

17) Aşağıdaki fiillerden hangisine devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Verilen emre itiraz etmek.
c) İşi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak
d) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
d) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak

19) Devlet memurlarının ……………………. Çalışmaları esastır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşbirliği içinde
b) Ahenk içinde
c) Birlik içinde.
d) Kurum içinde.

20) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen ……….. iyi ve doğru yürütmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşlerini yerine getirmekten ve görevlerinden.
b) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve kamu hizmetlerinin.
c) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin
d) Emirleri yerine getirmekle görevli ve hizmetlerin

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi verirler.
b) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve ana babalarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler
d) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler

22) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarını yönetim ve denetim kurulları üyelerin görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar

23) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle satması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

24) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama .
c) Uyarma
d) Hiçbiri

25) Kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kademe ilerlemesini durdurulması
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama.
d) Uyarma

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, göre mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme.

27) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

28) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda ülkemiz kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

29) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama.
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

30) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesini durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

31) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “ kademe ilerlemesini durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek.
b) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

32) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama.
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesini durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz
b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar hazırlayıcı eğitim uygulanmaz.
c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine disiplin cezası uygulanmaz.
d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine son verilmez

34) Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
a) Aylık
b) Ölüm yardımı
c) Fazla çalışma ücreti.
d) Vekalet ücreti.

35) Yer değiştirme sureti ile başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları, yeni görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadır?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte
b) Atama emirlerini kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde.

36) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

37) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

38) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

39) Memurların kurumlarınca, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer
kadrolara naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?
a) Kazanılmış hak aylık dereceleri.
b) Sınıf eşitliği.
c) Görev ve unvan eşitliği
d) Hiçbiri

40) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların
aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a) Eski görev yerinde.
b) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev yerinde.
c) Yeni görev yerinde
d) Hiçbiri

41) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine ait aylığı ne
zaman hak kazanır?
a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte.
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın sonunda.
c) Kademe ilerlemesi yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında

42) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

43) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı.
b) Denetim tazminatı.
c) İş güçlüğü tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı

44) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler
b) Mezun olduğu okullar rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler.
d) Siyasi parti rozetleri

45) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

46) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

47) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

48) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

49) Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek için ……….. almak
zorundadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Amirin görüşü.
b) Kurumsal tedbirleri.
c) İzin
d) Gerekli tedbirleri

50) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

51) Toplumsal yapı ve işleyişin sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulabilmesi
aşağıdakilerden hangisine önem verilmesine bağlıdır?
a) Manevi ilişkiler.
b) Maddi ilişkiler.
c) Bireysel ilişkiler
d) İnsan ilişkileri

52) Aşağıdakilerden hangisi bireyin insan ilişkilerini doğrudan etkiler?
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler.
b) Bireysel ve sosyal çıkarlar.
c) Toplumsal değerler ve kültürel olgular
d) Yönetsel ve kurumsal olgular

53) Bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve olayların sözlü
ya da sözsüz olarak aktarılmasına ne ad verilir?
a) İletişim
b) Empati
c) Konuşma.
d) Dinleme.

54) Verimli ve etkili bir iletişimin sağlanması öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
a) Görsel ve işitsel araçların kullanılmasına
b) Mesajını açı, net ve anlaşılır olmasına
c) Mesajın kısa sürede ulaştırılmasına.
d) Alıcını kişisel özelliklerine bilinmesine.

55) Aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi hem planlı eğitim sürecini ürünü,
hem de gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlardır?
a) Gelip geçici davranışlar.
b) Doğuştan gelen davranışlar.
c) Öğrenilmiş davranışlar
d) Karmaşık davranışlar

56) Bireyin tutum ve davranışlarını düzenleyen ve uyulması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları.
c) Ahlak kuralları.
d) Hukuk kuralları

57) Yüzyıllardın süren yaşantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile aktarılan örf ve
adetlere ne ad verilir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Protokol kuralları.
d) Görgü kuralları.

58) Kurumsal yapıda uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Protokol kuralları
b) Ahlak kuralları.
c) Toplumsal kurallar.
d) Informal kurallar

59) Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da
toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad
verilir?
a) Normlar.
b) Gelenekler.
c) Kamuoyu
d) Moda

60) Bir kurumda astlar, üstlerle olan ilişkilerinde öncelikle aşağıdakilerden hangisine
dikkat edilmelidir?
a) Samimi ve rahat bir iletişim sağlanmasına
b) Saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına
c) Üstlere görev ve yetkilerinin hatırlatılmasına.
d) Üstelerin kişilik özelliklerine göre davranılmasına

1.İl düzeyinde yapılan deneme sınavında kontrollü sevki olan öğretmenin ek ders ücretlendirilmesi nasıl olmalıdır?
•MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16/b.Maddesine göre “Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmüne göre; O ayda sevkli olduğunuz gün sayısı 4’ü geçmemişse sevkli olduğunuz günlerde de aynı ek ders ücretinizi alırsınız. Deneme sınavında alınan ücretle bir ilişkilendirilmeniz söz konusu olamaz.

2.Branşı sınıf öğretmeni olan idareciler haftada 6 saat derse girecek mi, girmeyecekmi? Bakanlığın yazısı benim elimde var. Bana onun tarihini sayısını yazıp göndermenizi istemiyorum. Girecek veya Girmiyecek cevaplarsanız sevinirim.

•MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; “Branşı sınıf öğretmeni olan yöneticiler sadece boş geçen dersleri okutmak üzere aylık karşılığı derse gireceklerdir, onun dışında aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere (6) saat ders girmek gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.”

3. Münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna daha önce asaleten müdür yardımcılığı yapmış Matematik öğretmeni Ücret Yönetmeliğinin 22. maddesine göre asaleten atama yapılıncaya kadar görevlendirilmiştir. 12 saat Matematik dersine giren bu kişiye haftada kaç saat ücret tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir?
•Müdür yardımcılığına görevlendirme MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 22.Maddesine göre yapıldığına göre bu öğretmen ‘asaleten müdür yardımcılığına atanma şartlarını taşıyor’ demektir. Bu durumda kendisine asaleten müdüryardımcısına ödenen ücret aynen ödenir, asli kadrosuna bağlı olarak ayrıca bir ek ders ödenmez. Bu açıklamalara göre sözünü ettiğiniz öğretmen vekaleten görevlendirmeye bağlı olarak (18) saat ‘Ders Niteliğinde Yönetim Görev Ücreti” alacaktır. Branş öğretmeni olması nedeniyle girdiği 12 saatin (6) saati maaş karşılığı kalan (6) saati de ‘isteğe bağlı ek ders’ kapsamında değerlendirilerek toplam 18+6=24 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir. Zaten, ilköğretim okullarında müdüryardımcılarının azami alabilecekleri ek ders toplamı bu kadardır.

4. Kılavuzu olan ders kitaplarındaki ünitelendirilmiş yıllık planlar da bulunmakta iken, öğretmenlerimizin de genellikle ders kitabına bağlı olarak bu dersleri yürüttüğü düşünüldüğünde, bu dersler için ünitlendirilmiş yıllık plan hazırlamalarına gerek var mı? ( Hazırlanan planların da internetten alındığını, bir çok noktada kılavuzdaki planla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.)
•Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin 8/c Maddesine göre: “Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.” Öğrenci, okul, çevre, öğretmen ‘standart’ özellikte olamayacağına göre planın da ‘standart’ olmasını beklemek Yönerge’nin temel ilkeleriyle açıkça çelişmektir. Burada asıl önemli olan, öğretmenin kullanacağı planın amaca hizmet edip etmediğidir. Öğretmen planını etkili olarak kullanabiliyorsa, planlamasından sonuç alıyor demektir. Planını uygulayamıyor veya çok asgari düzeyde uygulayabiliyorsa bu plan amaca hizmet etmiyor demektir. İster kılavuz kitapta yayımlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Plan alınsın, isterse internet ortamından alınmış planlar alınmış olsun sonuçta bunu kullanacak olan öğretmendir. İlköğretim Genel Müdürlüğü 21.09.2005 tarih ve 9592 sayılı yazılarında; “Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlayıp kullanabileceğini” belirtmiştir. Kılavuz kitaplar ülke genelinde bütün okullara gönderilmiştir. Bütün okullarda aynı planı uygulamak mümkün olmayacağına göre en doğrusu bu planlardan yararlanarak öğretmenin ‘özgün’ planını hazırlamasıdır.

5. Aylık karşılığı branşında ders saatini dolduramayan fen ve teknoloji öğretmenine, aylık karşılığı ders saatini tamamlaması için 4 ve 5. sınıflardan Trafik Eğitimi verilerek tamamlanabilir mi? (Örnek: 6A-7A-8A sınıflarının fen ve teknoloji dersini okutan öğretmenin ders yükü 3×4=12 saat olsun bu öğretmene 3 saat daha 4 ve 5. sınıflardan TRAFİK EĞİTİMİ dersi verilerek 15 saate tamamlanabilir mi?)

•İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 64. Maddesinde; “4.5.sınıfların özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknoloji dersleri branş öğretmenlerince okutulur.” denilerek takdiri bir hükme gerek bırakılmaksızın ilköğretim okullarının özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen derslerinin sayısını (6) olarak kesin sınırlamıştır.

Trafik Güvenliği Dersi, TTKB’nin 07.07.2009 Tarih ve 80 Sayılı Karar ekindeki Çizelgede; 1-5.sınıf dersleri arasında bulunması nedeniyle Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Öğretmenleri tarafından “Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler” arasında gösterilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ile Bakanlıktan edinilen bilgiler sonucunda;

İlköğretim okullarının 4.5. sınıflarında okutulan Trafik Güvenliği Dersi’nin öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından, aylık karşılığı okutacakları ders saatlerini dolduramadıkları takdirde ise Beden Eğitimi ile Fen ve Teknoloji Öğretmenleri tarafından okutmalarında bir sakınca görülmemektedir.

6. Çalıştığım okulda müdür ve müdür yardımcısı olmasına rağmen mutemet parası adı altında tüm öğretmenlerden her ay para toplanıyor. Böyle bir uygulama yapılabilir mi aydınlatırsanız sevinirim.

•MEB. Personel Genel Müdürlüğü’nün 27 Eylül 2004 tarihli ve 73896 sayılı yazılarında aynen: “Okul ve kurumlarımızda mutemet olarak görevlendirilen memur veya müdür yardımcılarının; tahakkuk ve ücret ödemelerinde, Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki görüşleri de dikkate alınarak, öğretmen veya diğer personelden söz konusu ödemeler karşılığında para almaları (mutemediye ücreti) mümkün değildir.” denilmektedir. Bakanlığın açıklaması yorum gerektirmeyecek kadar açıktır.

7. Bilindiği gibi branşı Sınıf ve Okul öncesi Öğretmenliği olan okul yöneticilerinin, ders bütünlüğünün bozulmaması başta olmak üzere değişik eğitsel sebeplerden 6 saat aylık karşılığı derse girme zorunluluğu yoktur. Bakanlığımızın yazısında ilköğretim-okulöncesi ve benzer okul-kurumlar denilmektedir. Zihinsel Engelliler okulunda branşı Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni olan idareciler de bu kapsamda yer almakta mıdır ? Çünkü ders bütünlüğü anlamında olsun başka bir çok eğitsel açıdan olsun idarecinin zihin engelliler sınıfında ders girmesi eğitsel açıdan daha olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Branş derslerinde olsa bile özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre sınıf öğretmeni branş öğretmeniyle birlikte derse girmek zorundadır. Yine bu sebepten branşı zihin engelliler sınıf öğretmeni olan idarecinin branş derslerine girmesi de gereksizleşebilmektedir. Ezcümle, zihin engelliler okulunda branşı zihin engelliler sınıf öğretmeni olan idareciler bu 6 saatlik derse girmek zorunda mıdır ?
•MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı yazılarında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; “İlköğretim okullarında görevli olup alanı ‘sınıf öğretmenliği’ olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda her hangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5’inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.”

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 10.Maddesine göre ‘zihin engelliler öğretmenleri’ “Sınıf öğretmeni norm kadrosu” içinde değerlendirilmişlerdir.

Bu durumda, alanı sınıf öğretmeni olan yöneticilere ilişkin yukarıdaki açıklamanın zihin engelliler öğretmenlerini de kapsayacağı mütalaa edilmektedir.

8. HOCAM MERHABA. DOĞUM İZNİ İÇİN ÖZEL HASTANEDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU GEÇERLİ MİDİR? YOKSA SADECE ACİL GİRİŞİ YAPILMIŞ RAPORLAR MI GEÇERLİ?
•5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve SGB’nin 2008/108 Sayılı Genelgelerine göre; “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.” Bu durumda doğum izni istirahat raporunun yetkilendirilmiş/sözleşmeli 2.basamak sağlık sunucularından (hastanelerden) alınmış olması gerekmektedir.

9. Okulöncesi öğretmeniyim ve sınıfımda 1 tane kaynaştırma öğrencim var. Günlük planımdaki etkinliklerime çocuğun gelişim geriliği olan alanında (dil gelişimi ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik) eklemeler yapıyorum. Ayrıdan bir BEP ve BÖP hazırlamam gerekiyor mu? Eğer hazırlayacaksam BÖP hangi sıklıkla hazırlayacağım (günlük, haftalık, aylık)?
•Bir tane kaynaştırma öğrencim var” ifadenizden bu öğrencinize RAM tarafından ‘Kaynaştırma Raporu’ verildiği anlaşılıyor. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4/z-aa) Maddesinde ‘okul öncesi dönem özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı’ olarak gösterilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 69 ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32/h maddesine göre ‘kaynaştırma yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrenciler için BEP. Biriminin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlaması gerekmektedir. Bu amaçla http://orgm.meb.gov.tr/duyurular/kaynastirma.pdf linkinden Bakanlıkça yayınlanan Kaynaştırma Kılavuzu’nun incelenmesinde yarar vardır.

10. Öğretmenler öğleden sonra (13;37) hastaneye girip 15;45de hastaneden çıktıklarında o güne ait ücretleri kesilmemektedir. Bu konuda bakanlığımız ayda dört kez sevklerde ücret kesimine gitmemekteydi…………….Sevk sonrası gün göreve başladığımız halde ücret kesimine gidilmesinin başka yasal dayanağı var mıdır?
•MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresinin madde metninden çıkarılmasıyla ilgili işlem Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nca iptal edilmiştir.

MEB. Personel Genel Müdürlüğü 09.10.2009 tarih ve 82018 sayılı yazısıyla duruma açıklık getirmiştir. Buna göre; 10.05.2008 tarihinden itibaren bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır. Yasal dayanak bu şekildedir.

11. Meslek dersi bir öğretmenin kadrosu bulunduğu okulda maaş karşılığı girdiği dersi 4 saat, diğer bir meslek okulunda da maaş karşılığını doldurması için 16 saat derse girer ise toplam 20 saat maaş karşılığı dersini doldurmuş oluyor. Böyle bir durumda bu öğretmenin ücretinde ders dışı hazırlık olarak 10 saate 1 saat ücret düşmez mi? 20 saate de 2 saat ücret şeklinde ödeme yapılır mı?

•MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesine göre öğretmenlerin ‘aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları” derslerin toplamının onda biri (1/10) kadar ‘hazırlık ve planlama görevi’ karşılığı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Örneğinizde öğretmen toplam fiili olarak (20) saat ders okuttuğundan bu dersin onda biri kadar (2) saat ‘hazırlık ve planlama’ ücreti alır.

12. Hocam Merhaba, Yönetmeliğe göre: “Madde 17 – (Değişik: 26.11.1982 – 8/5663 B.K.K.) 6 ncı maddede sayılan personel görev yaptığı yerin veya mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk’ün doğumunun 100 üncü yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz. Öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz.” Buna göre öğretmene burna hızma takmak yasak diyebilir miyiz?
•Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin çıkarılma amacı 1.Madde’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre ‘kamu personelinin aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık kıyafetle” görev yapması, böylelikle ‘kılık kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmayı sağlamak” amaçlanmıştır.

‘Hızma’nın rengi, şekli, büyüklüğü vb. özellikleriyle ilgili olarak sadelik ve birlikteliği sağlayacak açık bir tanımlama olmadığından bayan personelin hızma, pirsing gibi süs eşyalarının sadelikle ilişkilendirilmemesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

13. Sene başında öğretmenler kurulunda seçmeli ders olarak seçilen bir ders ikinci dönem başka bir seçmeli dersle değiştirilebilir mi?
•Seçmeli Dersler, “okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak” öğretmenler kurulunca belirlenmektedir. Öğretmenler kurulunca belirlenmesinin temel nedeni, öngörülen ölçütlerin değerlendirilerek tercihlerin yapılması içindir. Örneğin; 2.Kademe öğrencileri için ‘Yabancı Dil”, Bilişim Teknolojileri”, “Satranç” gibi derslerin ‘seçmeli ders’ olarak belirlendiği bir okulda bu dersleri okutmaya yetkin öğretmenlerin çeşitli nedenlerle okuldan ayrılması durumunda “okulun şartları” değişmiş olacağından bu derslerin de değiştirilmesi gerekecektir.

14. Kadrosu başka okulda olup ta görevlendirme müdürlük yapan kişi kaç saat ek ders alabilir.
•Kadrosu başka okulda olan bir öğretmenin; müdürlük kadrosu münhal bulunan bir okula yönetici olarak görevlendirilmesi durumunda eğer ‘asaleten atanma şartlarını’ taşıyorsa bu okuldaki asil müdürün aldığı kadar, eğer asaleten atanma şartlarını taşımıyorsa haftada (18) saat ek ders ücreti alır.

(MEB.Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişik Karar,md.16, 22 ve Personel Genel Müdürlüğü’nün 2007/19 Sayılı Genelgesi.)

15. Müzik öğretmeniyim İlköğretim’de not verme sistemine göre dersimizden başarısız olupta diğer derslerinden iyi not almış öğrenciler için 70 not barajı diye birşey söz konusumu? Yönetmeliklerde böyle bir uygulamaya rastlayamadım.
•Sorunuzun cevabı yorum gerektirmeyecek şekilde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48.Maddesinde, “İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2′den aşağı olamaz.” şeklinde mevcut olup Müzik veya diğer derslerle ilgili özel bir not baraj sistemi söz konusu değildir.

16. Sabah saat 08:15 te viziteye çıkan bir öğretmen 08:50 de tedavisi bitmiş. Çalışabilir kağıdı elinde var. Fakat öğretmen gün boyu okula gelmemektedir. Gerekçe olarak da 2010/41 nolu genelgeyi göstermektedir.
•MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı yazı eki PERSONEL MEVZUAT BÜLTENİ’NDE aynen; “Görevi başında iken hastalanan Devlet memurunun hasta sevk kağıdı düzenlenerek, bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği esaslarına göre başvuruda bulunup, tedavi görmek üzere görevine gelmemesi halinde, o gün için istirahat raporu verilmediği takdirde görevi başında bulunduğu kabul edildiğinden herhangi bir izin işleminin yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak, günün erken saatlerinde muayene olmak amacıyla görev yerinden ayrılıp, o gün göreve hiç gelmeyen personelin, muayenesini yaptırdığı sağlık kurumundan gerekli araştırma yaptırılarak mesai saatleri içinde muayenesi tamamlanmış olmasına rağmen görevine dönmeyenler hakkında yasal işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

2010/41 Sayılı Genelgenin temel amacı “kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin takibini yapmak için” kendilerine “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi” doldurtturulmasına yöneliktir.

17. Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ek ders kesilmemektedir. Bir haftada 2 veya 3 gün ayakta tedavi yapılırsa, ayda 4 günü geçmese dahi o hafta için ek ders kesilir mi?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82018 sayılı yazısına göre “Ayakta tedavi süresi haftalık süreyle değil aylık olarak değerlendirildiğinden ayakta tedavi süresi ayda 4 günü geçmediği taktirde ek ders kesintisi yapılmayacaktır.”

18. Sağlık Raporları ile ilgili soruma “Bu durumda doğum izni istirahat raporunun yetkilendirilmiş/sözleşmeli 2.basamak sağlık sunucularından (hastanelerden) alınmış olması gerekmektedir” demişsiniz. Medical Park Hastanesinden alınan rapor geçerli midir? SUT’da acil girişi yapılan raporlar geçerlidir denilmekte.

•Sorunuza daha önce de cevap verildiği üzere “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.” Hangi hastanenin kurumla (Sosyal Güvenlik Kurumu) sözleşmesinin olup olmadığını bizim araştırmamız görev alanımızın dışındadır. Usule ve fenne uygun olan sağlık raporları geçerlidir.

19. Öğretmenler olarak muayene olmak amacıyla sağlık kuruluşuna gittiğimizde kurumumuza sadece ayakta tedavi beyan belgesi vermemiz yeterli mi? Ayrıca bu belge üzerinde doktorun kaşesi, imzası olması gerekmekte midir?
•Ayakta tedavi gören fakat hastalık raporu verilmeyenlere doktor tarafından ‘çalışabilir kâğıdı’ düzenlenmekte iken bu uygulama 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB. Personel Genel Müdürlüğü 23.06.2010 tarihli 2010/41 sayılı Genelge yayımlayarak “kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki ‘Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” şeklindeki açıklamasıyla oluşan boşluğu doldurmuştur.

Ayakta Tedavi Beyan Belgesi, aşağıdaki formattaki gibidir. Görüleceği üzere hastane veya hekim tarafından işlem yapılacak bir bölümü bulunmamaktadır. Ancak, 1-İdare dayanak belgesi olarak işlemli evrak isteyebilir, buna yetkisi vardır. 2-Tespiti halinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmanın sorumluluğunun daha ağır olduğunun bilinmesi gerekir.

20. Haftada rehberlik ile beraber 29 saat derse giren bir branş öğretmeni kaç saat ek ders alır. Sizin ek ders programınıza göre 17 saat Van MEB’in sitesine göre 18 saat oluyor.
•Öğretmenin (29) saat ders yükünün içinde (1) saatte ‘Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler’ dersi olduğuna göre öğretmen ‘Rehberlik’ hizmetinin karşılığı haftada zaten (2) saat ek ders ücreti alacağı için toplam ders yükü (29) değil bu ders düşüldüğünde toplam (28) saat olacaktır. Bu durumda ek dersi (28-15=13) saat olacak, (2) saat ÖSKH, (2) saatte hazırlık ve planlama görevi ücretiyle birlikte toplam 13+2+2=17 saat toplam ek ders alacaktır. (Bk. Personel Gn.Md.; 2007/19 Sayılı Genelge, 11.11.2008 tarih ve 103661 sayılı yazı, 06.01.2010 tarih ve 50616 sayılı yazı)

21. Egzersiz çalışmaları hariç bir branş öğretmeni en fazla 20 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Rehberlik dersi hariç 28 saat dersi olan bir Matematik öğretmenine 4 saat de evde eğitim görevi verildiğinde bu öğretmenin alabileceği ek ders toplamı 20′yi geçer mi? Yani evde eğitim için bir ayrıcalık var mıdır?

•Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara” MEB. Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi’nin 9.maddesine göre haftada (10) saatten az olmamak üzere ödenen ücret ‘EK DERS KAPSAMINDA DEĞİLDİR.’ Yani, evde eğitim ücreti öğretmenin aylık karşılığı, ek ders karşılığı, DNYG, ÖSKH gibi ‘Ücret Kararları’ çerçevesinde ödenen ücretlerden tamamen bağımsız olarak ödenmektedir.

22. Günde 60 Dakika (16:00/17:00 Arası) Süt izni kullanan okul öncesi öğretmenine haftalık kaç saat ders ücreti tahakkuk ettirilir
•657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (d) bendinin yeni hali şu şekildedir:”D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır şeklinde değiştirilmiştir. Bu izin, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.”Anlaşılacağı üzere, okul öncesi öğretmeni süt iznini ders saatleri içinde kullanamayacağından ek dersini etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

23. Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme bölümü mezunuyum. Şu anda bir ilköğretim okulunda Teknoloji Tasarım Dersi öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okutulmakta olan Aşçılık derslerine de girmekteyim. Mesleki Eğitim merkezlerindeki öğretmenler ders dışı görev olarak koordinatörlük de yapmakta ve ücret almaktalar. Fakat derse ben girerken bu ders öğrencilerinin koordinatörlük görevi başkasına verilebilir mi ya da ben de koordinatörlük (aşçılıkla ilgili olsun ya da olmasın ) görevi alabilir miyim?
•Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 267.Maddesi ‘Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi’ başlığı altında düzenlenmiş ve bazı kriterler getirilmiş ve 253/b-10.Maddesinde açıklanan ve okul müdürüne tanınan bu yetki; “İşletmelerde mesleki eğitimin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve kurum-işletme arasında sürekli iş birliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısı ile ilgili alan/bölümdeki öğretmen, öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin kuruma uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, rehberlik eder ve denetler.” şeklindedir.

24. SBS için hazırlık kursu açılmasıyla ilgili yasal dayanak nedir? Ek ders ödenmese de bu kursları açmak zorunda mıyız?
•Okulun amaçlarından birisi de hiç kuşku yok ki öğrenciyi ‘üst öğrenime hazırlamaktır.’ Bu hazırlık; 1- Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi, 2- Halk Eğitim Merkezlerinin planlamasına göre yapılmaktadır. Kursların açılmasında ‘zorlama’ değil ‘gönüllülük’ esastır. Kurslarda görev alan öğretmenlere ödeme ‘ek ders’ adı altında değil ‘ücret ödemesi’ olarak yapılmaktadır. Örneğin, mezkûr Yönergenin 21.Maddesine göre tahsil edilen ücretlerin %80’ni öğretmenlere ücret olarak ödenmektedir.

25. Sözleşmeli öğretmen olarak geçirdiğim 11 aylık hizmet süresi derece ve kademe ilerlemesinde kullanılabilir mi? Bu süreden dolayı 1 kademe ilerlemesi alabilir miyim? Ya da 11 aylık süre 1 yıla tamamlanmadığı için kademe ilerlemesinde dikkate alınmayabilir mi?
•657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64/A maddesine göre; kademe ilerlemesi almanın ilk şartı; “Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmaktır.” Kademe ilerlemesi olmadan da derece ilerlemesinin yapılması mümkün değildir.

26. Aylık karşılığı 18 saat maaş karşılığı derse girmek zorunda olan bir branş öğretmeni 18 yerine 16 saat giriyorsa ve başka okulda da ihtiyaç olmadığından derse giremiyorsa nasıl bir çalışma yapmamız lazım?
•MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Kararın 5.Maddesine açıklandığı şekilde branş öğretmenlerinin (18) değil haftada (15) saat aylık karşılığı ders görevi bulunmaktadır. Aylık karşılığını dolduramayan öğretmenlerin ilgili Kararın 20.Maddesine göre en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Örneğinizdeki öğretmen aylık karşılığını doldurduğuna göre, başka okulda da ihtiyaç olmadığına göre yapılacak bir işlem yoktur.

27. 1-Anasınıfı öğretmeni öğretmenlik yapmakta anasınıfı müdürlüğüne vekâleten atanmış kaç saat ekders alabilir 2-ilçe milli eğitim müdürlüğünde boş kadroya vekâleten atanan müdür kaç saat ekders alabilir 3-Yine boş kadroya görevlendirilen şube müdür kaç saat ek ders alabilir?
•Vekâleten atamanın ön şartı, kadronun boş olması ve atanan kişinin asaleten atanma şartlarını taşımasıdır. Ön şartlar uygun ise; 1-Anasınıfı öğretmeni, kurum müdürünün haftada alacağı (25) saat ders niteliğinde yönetim görevi ücretini alır. 2- Aynı şekilde ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekâletin de yukarıdaki ön şartları mevcut ise ‘Ücret Kararları’nın 10.Maddesi dâhilinde haftada (25) saat DNYG. Ücreti ödenir. 3. Görevlendirme ise ‘asılın şartlarını taşımayanlar’ için alınan idari bir tedbir olup mezkûr kararların 16/2.maddesine göre bu şekilde görevlendirilenlere haftada (18) saat ücret ödenmektedir.

28. Bir öğretmen 3 günlük rapor alıp bunun ilk gününü kullanıp diğer raporlu günlerinde okuldaki görevine devam etmek isterse nasıl bir uygulama yapılmalıdır?
•MEB. Personel Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Personel Mevzuat Bülteninde “Raporlu personelin raporlu bulunduğu süre içinde ders görevini yapamayacağı” açıklanmıştır. Bu durumda iş göremezliği nedeniyle rapor verilen bir memura verilen sağlık raporu ‘yok’ sayılarak isteğiyle veya zorlanılarak göreve başlatılamaz. Ancak, yeniden ‘çalışabilir’ raporu alınması durumunda göreve başlatılabilir.

29. Acaba görev tahsisli konutlarda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı dışındaki müdür yardımcılarına (ilköğretim YİBO’ da) görevlerinin 24 saat süreklilik arz etmesinden dolayı (personel işleri ve öğrenci işleri) görev tahsisi yapılabilir mi?
•MEB.Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Yönerge’nin 5/a-1 Maddesine göre a) Görev tahsisli konutlar:….. okul müdürü, ……. okul müdür başyardımcısı ve pansiyonlu okullarda pansiyondan sorumlu bir müdür yardımcısı, kadro unvanıyla görevli personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği sayılan unvan sıralamasına göre tahsis edilen konutlardır.

(2) Yukarıda zikredilen kadrolara ait görevleri asilde aranan şartları taşımak ve vekâlet aylığı ödenmek kaydıyla yürüten personel, bu vekâlet görevi süresince konuttan yararlanma hakkına sahiptir. Tedviren yada geçici olarak yapılan görevlendirmelerde görev tahsisli konut tahsis edilmez, denilmektedir.

Konutun boş kalması durumunda aynı yönergenin 11.Maddesine göre yukarıda sayılanların dışındakilere tahsis yapılabilir.

30. Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararına göre İngilizce öğretmenleri ilköğretimlerde ihtiyaç halinde Türkçe dersine de girebiliyorlar. Zorunlu hallerde bu öğretmenler liselerde okutulan Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerine de girebilirler mi?
•TTKB’nin 80 Sayılı Kararına göre İngilizce öğretmenleri; Türkçe derslerini aylık karşılığı okutmaktadırlar. Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersi aylık karşılığı okutacağı dersler arasında bulunmamaktadır. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda öğretmenin isteği dahilinde ‘Ücret Kararları’nın 26.Maddesine göre adı geçen dersi okutabilirler.

31. YİBO’larda görev yapan BT Formatör öğretmenlerine istemeleri halinde belleticilik görevi verilebilir mi? İnternetten araştırdığım kadarıyla bu konuda birden çok uygulama var.
•Sizin de ifade ettiğiniz üzere Formatör öğretmenlere belleticilik görevi verilip verilmemesiyle ilgili olarak her ne kadar farklı yorumlar var ise de, İlköğretim Genel Müdürlüğü 27.06.2007 tarih ve 11298 sayılı yazılarında; “Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 10.maddesinde yer alan ‘okulda görevli öğretmenler’ ifadesinden, tüm branşlardaki öğretmenlerin anlaşılması gerektiğini ve ana sınıfı öğretmenlerine, rehber öğretmenlere ve sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verileceğini, asker öğretmenlere de belleticilik verileceğini ancak ek ders ücreti ödenmeyeceğini” açıklamıştır.

Bu durumda BT Formatör öğretmenlerine de belleticilik görevi verilebileceği mütalaa edilmektedir.

32. Bir gün saat 08:30 ta doktora giden bir öğretmen o gün saat:10:00 da sağlık ocağında işi bitmiştir ancak tekrar görevine o gün gelmemiştir ve bir sonraki gün ayakta tedavi beyan belgesini doldurmuştur. Bu öğretmen o gün için ek ders yazmalı mıyız? yoksa hakkında soruşturma mı açacağız. Saat:10:00 dan sonra gelmediği için…
•Sitemizde daha önce benzer soruya ayrıntılı cevap verilmiştir. MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı yazı eki PERSONEL MEVZUAT BÜLTENİ’NDE yer alan açıklamalar doğrultusunda, “Günün erken saatlerinde muayene olmak amacıyla görev yerinden ayrılıp, o gün göreve hiç gelmeyen personelin, muayenesini yaptırdığı sağlık kurumundan gerekli araştırma yaptırılarak mesai saatleri içinde muayenesi tamamlanmış olmasına rağmen görevine dönmeyenler” ve bunu alışkanlık haline getirerek durumu ‘bilinçli/kasıtlı hareket etmeye dönüştürenler’ için idari soruşturma açılması mümkündür. Tanınan bir hak suiistimal edilmemelidir.

33. Bir okulun Türkçe ders yükü 25 saat ise, bu okuldaki edebiyat branşı olan müdür yardımcısının derse girme zorunluluğu var mıdır?
•Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 5/a maddesi ve MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarına göre branşı sınıf öğretmeni olanlar hariç olmak üzere; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları öncelikle alanlarında haftada (6) saat derse girmek zorundadırlar. Alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilebilir.

34. Dönem başında sınıf mevcutlarının 26 olması nedeniyle eğitim müfettişlerinin görüşleri doğrultusunda Teknoloji ve Tasarım dersine branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan 2 öğretmen girmeye başladı. Ancak zamanla nakil giden öğrencilerin olması nedeniyle sınıf mevcutları 25′in altına düştü. Aynı sınıfın Teknoloji ve Tasarım dersine yine 2 öğretmenin girmesi uygun mudur? Tek öğretmen girecekse branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan ücretli öğretmenin mi girmesi yoksa kadrolu branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan öğretmenin mi girmesi uygundur?
•Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının ‘Uygulama Esasları’ bölümünde; 1- Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25′ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. 2-Bu ders İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenlerce yürütülür, denilmektedir. Bu durumda öğrenci sayısı 25’in altına düştüğünde tek sınıf oluşturulması ve derse de ücretli öğretmenin değil kadrosundaki öğretmenin girmesi gerekmektedir.

35. Branşı Fen ve Teknoloji olan bir idareci, okunda Fen ve Teknoloji öğretmeni varsa maaş karşılığı gireceği 6 ders saatini nasıl doldurmalıdır(Toplam 12 saat Fen ve Teknoloji dersi olduğunu düşünürsek). Burada ilkönce idarecinin mi yoksa branş öğretmeninin mi maaş karşılığı gireceği dersler doldurulmalıdır?
•Fen ve Teknoloji öğretmeni TTKB’nin 80 sayılı kararına göre branş dersinin yanında Trafik Güvenliği, (Seçmeli Ders) Tarım ile zorunlu derslerden olan Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersine de aylık karşılığı girebileceği gibi isteği dahilinde diğer derslerden de verilebilir ya da eğitim bölgesi içinde başka bir okulda aylık karşılığı ders saatlerini doldurabilir. Yöneticilerin öğretmenler kadar seçme hakkı yoktur. Zira, MEB.Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 sayılı Genelgesinde; “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilemeyecektir. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.” denilmekte olduğundan ‘aylık karşılığı öncelikle öğretmene doldurtulacak idarecilerde bu kriter aranmayacaktır.

36. Pansiyonlu bir okulda çalışıyorum. Öğretmen sayımız yetersiz olduğundan pansiyonumuzda nöbetçi belletici olarak -istekli olmak kaydıyla- dışarıdan öğretmen görevlendiriyoruz. Ancak bu öğretmenler ders bitiminden sonra (Saat 16 gibi) okulumuzdaki nöbetçi belleticilik görevlerine başlayabiliyorlar. Bu durumda bizim bu öğretmenlerimize tahakkuk edeceğimiz ek ders saatinin 4 saat mi yoksa 6 saat mi olacağı hususunda tereddütlerimiz oluşuyor. Siz bu durumda ne dersiniz?
•Konu gayet çok açıktır. Ek Ders Ücreti Kararlarının 13.Maddesine göre ‘24 saat süreyle belleticilik nöbeti tutanlara (4+2) saat ders ücreti, bu kadar süre tutmayanlara ise (4) saat ders ücret ödenmesi’ gerekmektedir.

37. I. Kademe okuma yazma seviye tespit sınavında görevlendirdiğimiz öğretmenlere halk eğitim merkezince günlük 5 saat ek ders ücreti ödendiği gün kendi okulundan ek ders ödenir mi?

•‘Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller’ Ek Ders Ücretleri Kararlarının 16.maddesinde ‘her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerler’ olarak belirlenmiş ve ‘görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar’ denilerek konu netleştirilmiştir.

Okuma Yazma Seviye Tespit Sınavı’ sıralanan ‘haller’ içinde yer almadığından okulundaki ders görevi yerine getirmiş sayılmamaktadır.

38. Konu:Ayakta Tedavi İşlemleri İlgi:MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 31270 sayılı yazıları (Genelge 2010/41) İlgi genelgenin son paragrafında “Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” denilmekte ve ekindeki Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’nde de : “AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ Hastanın Adı Soyadı : Aile Fertlerinin Yakınlığı : T.C. Kimlik No :” Aile Fertlerinin Yakınlığı ifadesi yer almaktadır. Bir öğretmen veya memur çocuğunu, eşini, anne veya babasını doktora götürüp ayakta tedavi ettirdiğinde göreve gelemediği için AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ doldurup idari izinli mi sayılacak, yoksa mazeret izni mi kullanacak?
•MEB.Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı ‘İzinle İlgili Mevzuat Bülteni’nde konuyla ilgili olarak; “Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden birisinin hastalanması halinde, doktor raporu gereğince bu hastalara refakat edecek olan Devlet memuruna; a) İkamet mahallinde refakat söz konusu ise öncelikle yıllık izin, yıllık iznini kullanmış olması durumunda mazeret izni, mazeret izninin de yeterli olmaması halinde 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilmesi, b) İkamet mahalli dışında refakat söz konusu ise refakat üresince görevli sayılması, gerekmektedir.

39. Müdür yardımcısı kadrosu dolu olan YİBO’ya görevlendirilen bayan müdür yardımcısına haftalık kaç saat ek ders ücreti ödenecektir? (Haftalık 18 saat mi yoksa 22 saat mi?)Bu şekilde görevlendirilen branşı sınıf öğretmeni olan bayan müdür yardımcısı haftalık kaç saat derse girmelidir? (Bazı kişiler dolu kadroya görevlendirme olduğu için 18 saat derse girmelidir derken bazı kimseler branşı sınıf öğretmeni olduğu için derse girmese de olur diyor.)
•Atamalarda; 1-Atananın asılın şartlarını taşıması, 2-Kadronun boş olması esas olmakla birlikte bazı durumlarda bu şartlara bağlı kalınamamaktadır. 2007/19 sayılı Genelgede; “Belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün

olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 16’ınci maddesi çerçevesinde yapılacaktır. Bu durumda branşı sınıf öğretmeni olan görevlendirilen yöneticiye boş geçen derslere girmesi kaydıyla haftada (18) saat ekders ücreti ödenmesi gerekir.

40. A adındaki bir YİBO’da kadrolu olan bir memur B ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendiriliyor.B ilçe milli eğitim müdürlüğünde kadrolu olan memur ise C adındaki bir liseye görevlendiriliyor.B ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosunda yer alan bir hizmetli A adındaki YİBO’ya memur olarak görevlendiriliyor.Bu şekildeki bir görevlendirme zinciri yasal mıdır?A adındaki YİBO mağdur oluyor.

•Geçici süreli görevlendirme, – 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek 2 nci maddelerde öngörülen hükümlere göre ve Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. (657/ Ek:8-9.maddeler)

41. Okulda müdür yetkili olarak çalışan 2 yıllık bir kadrolu öğretmen var ve oraya 16 yıllık ve 12 yılda müdür yetkili öğretmen olarak çalışmış tecrübeli bir arkadaş var. Müdür yetkililik hakkı kimindir?
•Müdür yetkililik diğer yöneticilikler gibi kadroya dayalı bir ‘hak’ değil, tamamen idarenin yaptığı bir ‘yetkilendirme/görevlendirme’ kapsamındadır.

42. Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi de dahil toplam 30 saat derse giren branş öğretmeni için haftalık kaç saat ek ders ücreti ödenmelidir?

•Hesaplama yöntemi ise şu şekildedir. Bu öğretmene zaten ÖSKH olarak haftada (2) saat ücret ödeneceğinden 30 saat ders dikkate alınacaktır. Aylık karşılığı saat düşüldüğünde 14 (ekders) + 2 (ÖSKH) + 3 (hazırlık ve planlama) = 19 saat ek ders ödenecektir. (Hazırlık planlama hesaplanırken düşülen ‘Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler’ dersi geri eklenir.)

43. Okulumuzda 6 saat derse giren BT formatör öğretmeni bulunmaktadır. Formatör Öğretmenlerin zorunlu olarak girmesi gereken haftalık ders saati sayısı kaçtır? Bu arkadaş eksik saatlerini diğer okullarda mı doldurmalı?

•MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 02.07.2009 tarih ve 12271 sayılı yazılarında Formatör öğretmenlerle ilgili olarak; “ en fazla maaş karşılığı ders girme zorunda olduğu derslere girmesi sağlanarak örgün eğitim ortamından uzaklaşmamaları ve dersleri boş geçmemesi önlenecek” denilmiş ve ‘maaş karşılığı dersini dolduramaması halinde bunun dışındaki zamanını Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni olarak tamamlayacaktır.’ şeklindeki açıklamayla maaş karşılığının doldurulması gerektiğine işaret edilmiştir.

44. Taşımalı eğitim yapan bir okulda öğle vakti verilen yemekten kimler ücretsiz yararlanabilir.

•Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği’ne göre; “Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri” esastır. Yemek ihalesi bu öğrencilerin sayısına göre yapılmaktadır. Taşınan öğrencilerin haricindekilerin ücretli/ücretsiz yararlanması söz konusu değildir.

45. Tek hekim en fazla kaç gün rapor verilebilir.
•Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin “HASTALIK İZNİ SÜRELERİ” başlıklı 3.Maddesinin (b) fıkrasında “Tek hekim 20 güne kadar” hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler denilmekte, ayrıca 4.maddesinde “Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.” denilerek tek hekimlerin ikinci (20) günlük sağlık raporu daha verebilecekleri belirtilmiştir.

46. Eğitici Bilgisayar Formatör öğretmeni ve Okul Bilgisayar Formatör Öğretmenleri İdareciler gibi tam gün (08.00-17.00) mesai yaptıkları halde öğretmenevi yemeklerinden indirimli olarak yararlanamamaktadır. Bir okuldaki hizmetli, memur, müdür yardımcısı, müdür yararlandığı halde aynı mesai ile çalışan formatör öğretmen neden yararlanamamaktadır.

•MEB. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının önceki ve en son 2011/07 sayılı Genelgelerinde belirtildiği üzere “Öğretmenevi üyelerimiz (bandrol alan, aidat ödeyen) tedavi amacıyla görev yaptıkları mahallin dışına çıkmaları halinde bu durumlarını belgelemek, belgenin bir örneğini kuruma vermek şartıyla(üye ve refakatçisi), öğretmenevi üye ücretinden %20 indirimli olarak yararlanır.” denilerek hangi durumlarda indirimin yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. Ayrıca, öğretmenevi yemekhanesi müstecire verilmiş ise ‘özel sözleşme hükümleri saklıdır.’ Yiyecek yardımından yararlanan personelin yiyecek bedelleri şayet öğretmenevine aktarılmış ise onlar için de istisnai bir durum olabilir.

47. Halk eğitim merkezinde 2010 yılı haziran ayından beri müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Kurumumuzda tam gün tam yıl uygulaması kapsamında kurslar devam etmektedir. Kurum müdürü bundan dolayı günlük altı saat ek ders ücreti almaktadır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet ettiğim zaman bende 6 saatlik ücretten yararlanabilir miyim?

•Vekâlet edilen kadronun ek ders ücretinin alınabilmesi için; a-Kadronun boş olması, b-Asilde aranan şartların taşınması, c-Makamdan ücret onayının alınması gerekir. Bu üç koşul mevcut ise yararlanabilirsiniz.

48. Süt izni ile ilgili Personel Genel Müdürlüğün 27.12.2004 tarih ve 4523/93570 sayılı yazısında açık bir şekilde öğretmene süt iznin kullanımında ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında net bir tanım yok. Sınıf öğretmeni süt iznini kullandığı saatlerde, öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

•Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25.Maddesine göre, ek ders ücreti ödenebilmesi için ‘ek ders görevinin fiilen yapılmış olması’ veya 16.Maddesine göre yapılan işin ‘ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller’ kapsamında olması gerekir. Süt izni her iki madde kapsamında da olmadığından bu izin süresi için ek ders ücreti ödenemez. Kaldı ki, adı süt izni de olsa sonuçta ‘izinli sayılmadır’.

49. Halk eğitim merkezinde görevli olan idarecilere hafta sonu seviye belirleme sınavlarına hazırlık kursunda idarecilik görevi verildiği zaman hafta sonu ek ders ödemesi yapılabilirimi?

•Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8/b-3.Maddesine göre; Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kurslarında görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları cumartesi ve pazar günleri için (2) saat ek ders ücreti ödenir, denilmektedir.

50. Bir öğretmen izin ve rapor kullanmadan kaç gün okula gelmezse devlet memurluğundan çıkarılır?

•657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesinde; “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” denilerek, mazeretsiz (10) gün göreve gelmeme ‘memurluktan çekilme’ olarak kabul edilmiştir.

51. İlçe Milli Eğitimde vekil olarak şube müdürlüğü yapmaktayım. Benim sorum Müdür yetkili öğretmenlerin yaz tatili süresinde izinleri 10 yılını dolduran memurlarda olduğu gibi 30 gün doldurmayanlarda ise 20 gün mü? Yoksa normal öğretmenler gibi 2 ay mı? Çünkü en son yönetici atamada müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler C tipi kurum müdürlüğünde geçmiş sayılır denilmektedir. Bu bağlamda idarecidir ve izni öğretmenler gibi kullanmayacaktır anlamı sanırım çıkar. Doğrusu nedir acaba.

•Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin ‘Yönetici’ tanımı; “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitim kampusu bünyesinde yer alan okulların yöneticileri dâhil müdür,müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanlar.” şeklindedir ve bu görevler kadro karşılığı olup okulun ‘Norm Çizelgesinde’ yer alır. Adı geçen mezkûr yönetmelikte ‘Müdür yetkili öğretmen’ ise; “Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmen” olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma uygun olarak ders ücretli, vekil öğretmenlere dahi müdür yetkili öğretmenlik görevi verilebilmektedir. Müdür yetkili öğretmenlik idarece yapılan görevlendirmedir, yetkilendirmedir. Bu bağlamda müdür yetkili öğretmenlerin izinlerini yöneticiler gibi değil aynen diğer öğretmenler gibi kullanması gerekir.

52. Kadrolu öğretmenlerin 30 saat ek dersi dolmadan müdür yardımcısına 12 saat ekders görevi verilebilir mi?

•Müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni kökenli ise aylık karşılığı (6) saat derse isterse girmeyebilir. Branş öğretmeni ise öncelikle kendi branşında (6) saat derse girmek zorundadır. (6) saat daha isteğine bağlı olarak derse girebilir. Branş öğretmenleri açısından ise durum 15+6= 21 saat zorunlu ek ders göreviyle sınırlıdır, fazlası isteğine bağlıdır. Dolayısıyla branş öğretmenlerinin (30) saat ek dersi doldurması gerektiği gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

53. Sağlık kurumuna tedavi için gidip ayakta tedavi beyan belgesi dolduran kasaba da çalışan bir öğretmen o günkü ek dersi hak etmiş midir?

•MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16/b.Maddesine göre “Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmüne göre; O ayda sevkli olunan gün sayısı 4’ü geçmemişse ek ders ücretlerinde bir kesintisi söz konusu olmaz, 4 günü geçmiş ise girmediği ders sayısı haftalık ders yükünden düşülerek ek ders ücreti tahakkuk ettirilir.

54. MEB-PGM-15.12.2005-75735/MEB-İGM-15.02.2008-320/2156/MEB-PGM-13.10.2007-71809 sayılı yazılar ücretli öğretmene; sınıf, kulüp, nöbet görevi verilemez şeklinde yorumlanırsa; Okulda 4 branş öğretmeni var ve hepsi ücretli ise;6.7.8.sınıf rehber öğretmeni kim olacak, kulüp çalışmasını kim yürütecek, nöbet görevi nasıl yürütülecek? Bu yazılar yeterince branş öğretmeni yoksa; ücretli öğretmene sınıf, kulüp, nöbet görevi verilir ve haftada 1 saat ekders (fiilen haftada 1 saat rehberlik/kulüp derse girdiği için)ücreti ödenir şeklinde yorumlanabilir mi?

•Ek Ders Ücreti Kararlarının 9/a-2.Maddesinde ‘ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin 30 saate kadar yapılacağı’ belirtilmekte, Personel Genel Müdürlüğü de ifade ettiğiniz görevlerle ilgili olarak; “Bakanlığımızın öğretmen kadrolarında bulunanlar tarafından yürütülebilecek görevlerdir. Dolayısıyla, öğretmen unvanlı olmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi de mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Ders ücretli öğretmenlere anılan görevlerle ilgili olarak ek ders ücretinin ödenmemesi bu görevlerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Çünkü, bir kuruma öğretmen ‘eğitim/öğretim faaliyetlerini yürütmek’ amacıyla görevlendirilir. Kadrolu öğretmen yetersizliği nedeniyle görevlendirilmiş bulunan ücretli öğretmenlerin sözü edilen faaliyetleri yürütmesi doğal zorunluluktur. Unutmamak gerekir ki, sınıf öğretmenleri de rehberlik, kulüp görevlerini yerine getirmekte fakat karşılığında ek ders alamamaktadır.

55. Öğretmenimiz doktor raporu ile doğuma 3 hafta kala izne ayrıldı. Ertesi günü erken doğum yaptı. Öğretmenimize 5+8=13 hafta doğum sonrası izni verildi. Şuan izinde. TORBA YASADA yapılan doğum izinleri ile ilgili değişiklik sebebi ile öğretmenimizin erken doğum nedeniyle kullanamadığı 3 haftalık sürenin doğum sonrasına eklenmesi mi gerekiyor yeni yasaya göre?

•(Torba Kanun ile) Yeniden düzenlenen 657 Sayılı DMK’nin 140/A Maddesi sorunuzun cevabıdır: “A- Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.”

56. Mesleki eğitim merkezinde Tam gün Tam yıl yasasına göre, Ustalık -Kalfalık Sınavlarında bir meslek dersi öğretmenine 1 günde farklı saatlerde 3 sınav görevi verilir mi? Eğer verilirse 3 sınav görevinin de ücreti alınır mı?

•Ek Ders Ücreti Kararlarının ‘Sınav Görevi’ başlıklı 12.Maddesinin (2)/a fıkrasına göre; “Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü görevleri” için ücret ödenmez denilerek ‘öğretim yılı’ sınırlaması getirilmiş olup ‘gün’ sınırlaması getirilmemiştir.

57. 4. veya 5. sınıf serbest etkinlik derslerine İngilizce veya başka bir branş öğretmeni girebilir mi?

•İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64.maddesinde; “İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulur.” denilmekte olup sıralanan dersler arasında “Serbest Etkinlikler Dersi” bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu dersin sınıf öğretmenleri tarafından okutulması gerekmektedir.

58. Yeni müdür yetkili oldum. Benim sorum geçmiş yıllara ait evrakları ne yapmalıyım? Yeniden dosya numaralandırması yapacağım

•MEB. Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup arşivleme Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Sitemizdeki ‘Arşiv Hizmetleri Yönergesi’nde defter ve dosyaların ‘saklama süreleri’ tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca, genelgelerin ayrı bir klasörde toplanması işinizi kolaylaştıracaktır.

59. İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı alanında da eğitim vermek istiyoruz. Sınıfları hazırladıktan sonra mı başvuruda bulunmalıyız?

•Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16/d Maddesine göre; Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması için millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun görevleri arasındadır. Dolayısıyla açılabilmesi için öncelikle onay alınması gerekir.

60. Ben bir ilköğretim okulunda kadrolu bir okul müdürüyüm. Ben sabah 8 akşam 5 e kadar okulda durmak zorunda mıyım? Yani örneğin ilçede işim var okula malzeme alacağım ve okulu terk etmek zorunda kaldım. Her iş için ilçe milli eğitim müdüründen izin alacak mıyız? Yoksa direkt gidebilir miyiz?

•Yasal düzenlemelerin kargaşayı gidermek, kaosu önlemek amacıyla yapıldığına kuşku yoktur. Aksi halde keyfilikler başlar. Ast memur, amirinin bilgisi/izni olmadan görev mahallini terk edemez.

61. Bir günde 6 saat dersi olan bir öğretmen 2 saatini sevkli geçirdi. Ancak diğer derslere girdi. Bu öğretmenimizin durumu ayda 4 günü geçemez ibaresi açısından değerlendirilirse 1 gün sevkli mi olacak?

•Ek Ders Ücretleri Kararlarının 16.maddesinin (b) bendinde “Yönetici ve öğretmenlerden bir ayda (4) günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevini yerine getiremeyenler yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevini yapmış sayılacaklardır.” denilmektedir. Anlaşılacağı üzere burada esas olan bir aylık sınırlama kapsamında (4) gün ayakta tedavi görülmesi durumunda ek derslerin kesilmeyeceğidir. Kaç saat derse girip girmediği esas ölçü değildir.

62. Bir okulda sosyal bilgiler öğretmeninin maaş karşılığı olan 15 saatlik ders dilimi verildikten sonra branşı tarih olan idareciye kendi branşında verilmesi gereken 6 saatlik ders kalmamaktadır. Bu idareciye 6 saatlik maaş karşılığı ders diğer branşlardan verilmesi zorunlu mu yoksa branşı sınıf öğretmeni olan idarecilerde olduğu gibi isteğe mi bağlı

•Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 sayılı Genelgesinde; “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.” “ Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi görevli oldukları eğitim kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilmeyecektir.” Denilmektedir.

63. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi “5) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” şeklinde değiştirilmiştir. Şu halde hem kız hem de erkek yatılı öğrencisi olan bir okulda pansiyondan sorumlu olmak üzere erkek ve bayan müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılabilir mi? Müdür yardımcılarından biri aynı zamanda öğrenci işlerine de bakıyorsa ek ders tahakkuku nasıl olmalıdır?

•Anlaşılacağı üzere haftada (28) saat ek ders ücretinden sadece pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı yararlanacaktır, ifade ‘müdür yardımcıları’ şeklinde çoğullaştırılmamıştır.

64. Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri sınıfın yarısına derse girmektedir. Sınıftaki öğrencilerin yarısını tanımaktadır bundan dolayı teknoloji ve tasarım öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği verilebilir mi?

•Sınıf rehber öğretmenliği görevi okul öncesi ve sınıf öğretmenleri dışındaki diğer kadrolu öğretmenlere verilmekte olup teknoloji tasarım öğretmenlerine her hangi bir muafiyet getirilmemiştir.

65. Kadrolu öğretmenlerin çocuklarını doktora götürdükleri zaman , kendilerine çalışabilir raporu almalarına gerek var mı?

•Personel Genel Müdürlüğü’nün 2010/41 Sayılı ‘Ayakta Tedavi İşlemleri’ konulu Genelgelerinde; “Kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” Denilmekte olup ‘Çalışabilir Raporu’ istenmemektedir.

66. Pansiyonlu okullarda, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı yeni değişikliğe göre 28 saat ek ders ücreti alması gerekiyor. Kız öğrencisi bulunan pansiyonlu okullara bayan bir müdür yardımcısı görevlendirilirse 2 tane pansiyondan sorumlu müdür yrd. oluyor. 28 saat ek ders ücretini hangi müdür yardımcısı alması gerekir?

•Benzer soruya yukarıda cevap verilmiş olmakla birlikte bu bağlamda aşağıdaki hususların da bilinmesinde yarar vardır. Ek Ders Esaslarına ait 13.02.2011 tarih ve 27845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte “ Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati” ders niteliğinde yönetim görevi (DNYG) olarak ek ders ücreti ödenecektir. 1. Pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları değil müdür yardımcısı denilerek ifade tekilleştirilmiş ve ‘diğer müdür yardımcıları’ olarak ta ayrılmıştır. 2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesine göre; yatılı ve pansiyonlu okullara yalnız bu özelliği için (1) müdür yardımcısı normu verilmektedir. Bu durumda Bakanlıktan yeni bir açıklama gelinceye kadar mevcut mevzuata uygun olarak pansiyondan sorumlu (1) müdür yardımcısına (28) saat DNYG ücreti ödenmesi gerekmektedir. Şayet görevlendirme ‘Ücret Kararlarının’ 16.maddesine göre yapılmış ise haftada 18 saat ücret ödenecektir.

67. Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birini ayakta tedavi için hastaneye götüren memur görevine gelemediği için ne yapmalıdır?

•Bu konuda gelen sorulara verilen cevapları birleştirmek gerekirse;

1. MEB.Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı İzin Bülteninde açıklandığı üzere Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden birisinin hastalanması halinde, doktor raporu gereğince bu hastalara refakat edecek olan Devlet memuruna; a) İkamet mahallinde refakat söz konusu ise öncelikle yıllık izin, yıllık iznini kullanmış olması durumunda mazeret izni, mazeret izninin de yeterli olmaması halinde 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilmesi, b) İkamet mahalli dışında refakat söz konusu ise refakat üresince görevli sayılması, gerekmektedir.

2. Personel Genel Müdürlüğü’nün 2010/41 Sayılı ‘Ayakta Tedavi İşlemleri’ konulu Genelgelerinde; “Kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” Denilmekte olup ‘Çalışabilir Raporu’ istenmemektedir.

3-Daha önce verilen cevapta da yer aldığı üzere; “kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki ‘Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.”

68. 4/B’li öğretmenim, bir de ücretli anasınıfı öğretmeni var. Öğrenci davranış kurulunu bizde kuracak mıyız, sorduğumuz kişilerin kimisi kuracaksınız, kimisi birleştirilmiş sınıfta olmaz diyor,

•İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 113.Maddesine göre oluşturulması gereken ‘Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” ile ilgili olarak istisnai bir hüküm mevcut değildir. Bakanlık benzer bir başvuruya 05.05.2010 tarih ve 8225 sayılı yazıyla; “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tüm ilköğretim okullarımızda kurulacaktır.”şeklinde cevap vermiştir. Bu durumda okulunuzda bulunan iki öğretmen + okul aile birliği başkanı + öğrenci temsilcisinden müteşekkil bir kurul oluşturabilirsiniz.

69. Aday öğretmenler, pansiyonlu okullarda zorunlu hallerde nöbetçi belleticilik görevinde bulunabilirler mi?

•Bakanlığın değişik tarihli açıklamalarında ve 2007/91 sayılı Genelgelerinde de açıklandığı üzere; ihtiyaç duyulması halinde anasınıfı öğretmenlerine, rehber öğretmenlere, (4/B)’li sözleşmeli öğretmenlere de belleticilik görevi verilebilmektedir. Ders ücretli öğretmenlere bu görev verilmeyecektir. Dolayısıyla aday öğretmenlere belleticilik görevi verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

70. Göreve yeni başlayan aday öğretmenin adaylığının kaç yıl içinde kaldırılma şartı vardır.

•MEB Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Adaylık Süresi” başlıklı 37.Maddesine göre; “Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.”

71. Bir ilçede görev yapan bir öğretmen başka bir ilçeye gidiş geliş yapmaktadır. Ancak görev yaptığı ilçenin dışında, yani ikamet ettiği yerde(görev yaptığı yerin dışındaki ilçe) rahatsızlanıyor ve rapor alıyor. Bu raporu okula fax çekmek yeterli mi? Bu rapor izne çevrilmek zorunda mı? Daha sonra yani 20 gün sonra aslını getirecek mi?

•Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin 25.Maddesine göre; “Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; memuriyet yerinde olanlar amirlerine, memuriyet yeri dışında olanlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile o yerin millî eğitim müdürlüğüne, en geç 2 gün içinde hastalık raporlarını -aslını-vermekle yükümlüdürler.

Memuriyet yeri dışından alınmış usulüne uygun hastalık raporları, millî eğitim müdürlüğünce teslim alındığı gün içinde gerekli işlem yapılmak üzere personelin görevli olduğu kuruma en hızlı biçimde gönderilir.

Hastalık raporunun gönderildiği veya teslim edildiği amir veya millî eğitim müdürlüğü yetkilisi, raporun usulüne uygun olup olmadığını inceleyerek, usulüne uygun olmadığı anlaşılan rapor sahibine en kısa zamanda görevine başlamasını bir yazı ile bildirir.” Denilerek sorunuza açıklık getirilmiştir.

72. 1.yıllık iznini kullanmak isteyen bir müdür yardımcısı okul müdürü tarafından yıllık izni onaylanır ancak ilçeye müdür yardımcısının izin durumunu göndermek gerekli mi? teşekkürler. 2.sorum çok rahatsız olan ve doktora gidecek hali olmayan bir öğretmen o gün okula gelemiyor. Gerçekten de rahatsız ancak bir sonraki gün kendini daha iyi hissedip okula geliyor. Bu öğretmen için ne yapmamız lazım?

•Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin 15/b Maddesine göre; (1) Taşra teşkilâtında görevli, il milli eğitim müdürlerine Personel Genel Müdürünün bilgisi dahilinde valiler, diğer memurlara ikinci sicil amirlerinin bilgisi dahilinde birinci sicil amirleri; birinci sicil amiri tarafından yıllık izin verilir denilmektedir.” (2) Öğretmen gerçekten rahatsızlığına binaen okula gelememiş ve bu rahatsızlığı da idarenin bilgisi dâhilinde ise mazeret izninin verilmesi en doğru yoldur.

73. “Müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni kökenli ise aylık karşılığı (6) saat derse isterse girmeyebilir.” şeklinde cevap vermişsiniz. Yöneticilerin(Sınıf Öğrt.) 6 saat derse girmeme durumunun yasal dayanağı nedir acaba? Per.Gn Müd. nün Kayseri İl MEM e yazdığı görüş yazısını mı kriter alıyorsunuz?

•Benzer soruya cevap verilmiş olmakla birlikte tekrar ifade edelim ki; MEB.Personel Genel Müdürlüğü 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarında “Branşı sınıf öğretmeni olan yöneticiler sadece boş geçen dersleri okutmak üzere aylık karşılığı derse gireceklerdir, onun dışında aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere (6) saat ders girmek gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

74. Sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen görev süresi kadrolu öğretmenliğe atanınca memuriyet kademe ve derece ilerlemesi hesabında değerlendirmeye alınmakta mıdır?

•657 Sayılı Kanunun 36.Maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünde; “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”denilmektedir.

75. Sözleşmeli olarak atanmadan önce de 3 yıl Antalya’da ücretli öğretmenlik yaptım. Hizmet birleştirme için dilekçe verdim. Benim sorum şu; atanmadan önce ücretli olarak çalıştıklarım da hizmet puanıma eklenir mi acaba? Yoksa sadece sözleşmeli olarak atandığımdan bu yana aldığım hizmet puanları ile mi tayin isteyebilirim?

•Hizmet puanlarının dayanağı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 4.Maddesine hizmet puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri, olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin öğretmen tanımlamasında ise; “Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri” kastederek ‘atama yoluyla öğretmenlik yapanlara hizmet puanı verileceğini belirlemiştir.’ Bu durumda ders ücretli öğretmenlik yapmış olanlara bu hizmetleri karşılığında hizmet puanı verilemez.

76. İngilizce dersinde eğik el yazısı kullanım teknik açıdan pek mümkün olmuyor. Özellikle,Q,W,X gibi yabancı karakterler Türkçede bulunmadığından bu harflerin yazımı ile ilgili problemler çıkmaktadır.İngilizcede kelimelerin doğru yazılışı da öğretmen için bir dönüt olduğundan eğik el yazısı ile yazılan kelimeler bu dönütü engellemektedir.Ayrıca İngilizce kelimelerde harflerin kelime içindeki sırası da önemli olduğundan öğrenci eğik el yazısına odaklandığında kelimeleri doğru yazması sorun oluyor.Bu konuda bir öneriniz var mı?

•Bu konuda önerimiz 4. sınıftan itibaren Hand writing Mutlu, UlusalOkul.Com_Cizgili.ttf gibi el yazısı fontlarını bilgisayarınız denetim masasının içindeki ‘Yazı Tipleri’ klasörünün içine kopyalayarak bu sorunu çözebilir, alfabemizde olmayan Q,W,X, W gibi harfleri de bitişik yazıyla yazabilirsiniz. Örneğin; Word-word, Excel-excel, Qatar, Xerox gibi.

77. Bir okulda biri görevlendirme ikisi kadrolu olmak üzere toplam üç tane branşı sınıf öğretmeni olan idareci bulunmaktadır. Sınıfları okutacak kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen bulunmamaktadır. 4. sınıfların bazı derslerine branş öğretmenlerinin de girdiği düşünüldüğünde bu okulda boş geçen 4.sınıfın derslerini doldurmak üzere branşı sınıf öğretmeni olmayan ücretli öğretmenin görevlendirilmesi mi, yoksa branşı sınıf öğretmeni olan üç idareci tarafından doldurulması mı daha uygundur?
•Sorunuzdan anlaşıldığına göre, öğretmeni olmayan 4.sınıfa Ücret Kararlarının 9.Maddesine göre ‘ders ücretli öğretmen’ görevlendirilmiştir. Branşının sınıf öğretmeni olmaması bu maddeye aykırı bir uygulama değildir. MEB.Personel Genel Müdürlüğü 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarında ‘branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin ancak 1-5.sınıfların boş geçen derslerine girebileceğini’ açıklamıştır. Burada kastedilen okul yöneticilerinin ‘boş sınıf öğretmenliğini’ doldurması değil, ‘boş geçen dersleri’ doldurmasıdır.

78. Süt izni kullanmak isteyen bir rehber öğretmen, ek ders ücreti talep etmeksizin her gün öğleden sonralarını süt izni olarak kullanabilir mi? Okul normal öğretim yapıyor, öğretmen öğleden sonralarını süt izni olarak kullanmak istiyor, bu işin yasal dayanağı nedir?

•MEB.İzin Yönergesi’nin 17.Maddesine göre; “doğum yapan kadın memura, doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra …. günde bir buçuk saat olmak üzere altı ay süre ilesüt izni verilir.” Denilerek süt izni kullanmanın süresi (6) ayla sınırlandırılmıştır. Diğer yandan 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (d) bendinin yeni hali şu şekildedir:”D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”) Bu kapsamda Bakanlığımız personeli için yapılacak özel düzenlemeye göre uygulama belirlenecektir.

79. Her hastalık raporu izne çevrilmek zorunda mıdır? Örneğin kendisine 2 gün rapor verilen bir öğretmenin raporunu izne çevirmek zorunda mıyız? Diğer sorumda yıllık izni kullanmakta iken yıllık iznin bitmesine 4 gün kala rahatsızlanan ve 20 gün rapor alan yönetici kalan 4 günlük iznini 20 gün rapordan sonra kullanabilir mi? Ayrıca Öncelikle bu raporu görev yaptığı ilçeye acil fax gönderecek mi? Aslını ne zaman gönderecek ilçeye? İlçe bunu izne çevirmek zorunda mı? Yoksa özlük dosyasına koyması yeterli mi?
•MEB.İzin Yönergesi’nin 19.maddesine göre; “Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla hastalık raporlarında gösterilen süre kadar hastalık izni verilir.”denilerek ‘hastalık raporunun izin belgesi olmadığı, ancak verilecek iznin dayanağı olduğu’ şeklinde anlamak gerekir. Dolayısıyla süresi ne olursa olsun hastalık raporlarının adı geçen yönerge dahilinde yetkili makamlarca izne çevrilmesi gerekir.

2- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresi, İzin Yönergesinin 10 uncu maddesi dikkate alınarak 13 üncü maddeye göre kullandırılır.

3- Memuriyet yeri dışında olanlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile o yerin millî eğitim müdürlüğüne, en geç 2 gün içinde hastalık raporlarını-aslını- vermekle yükümlüdürler. Memuriyet yeri dışından alınmış usulüne uygun hastalık raporları, millî eğitim müdürlüğünce teslim alındığı gün içinde gerekli işlem yapılmak üzere personelin görevli olduğu kuruma en hızlı biçimde gönderilir.

4- Usule uygun olmayan hastalık raporları izne çevrilmez.

80. Yıllık iznini kullanmak isteyen müdür yardımcısı veya müdür yıllık izin bölümünde izni geçireceği adres yazıyor. İznini 3 farklı ilde kullanmak istiyor. Bu illeri tek tek adres bölümüne yazmak yeterli mi? Yoksa bir tanesini mi yazması yeterli? Şu açıdan sordum bu soruyu. Örneğin İzin adresini İstanbul yazdı ancak Yalova’ya geçti ve hastalandı rapor aldı. Raporda Yalova’daki bir Sağlık Kuruluşunun adı yazacak ancak izin adresinde İstanbul yazıyordu.

•Yıllık izin kullanılmasında ‘adres belirtme’ gerekliliği:

1.MEB. İzin Yönergesi’nin 12.maddesi gereğince; yıllık iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak en çok ikişer gün olmak üzere yol süresinin eklenebileceği,

2. Aynı yönergenin 16.maddesi dâhilinde acil hallerde memurun göreve çağrılması açısından istenilmekte olup, izin formunda adresle birlikte telefonun da olması hızlı iletişim olanaklarının mevcut olduğu günümüzde ‘adres’ kısmının bir veya birden fazla olması/olmaması fazla da sorun teşkil etmemektedir.

3. Yıllık izindeki belirtilen adresin değişmesi durumunda ‘amire bildirilmesi gerektiği’ yönünde de bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla yıllık izinde alınan sağlık raporlarının belirtilen adresin dışındaki sağlık kuruluşlarından alınmasında usule bir aykırılık söz konusu değildir.

81. Bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda bir orta öğretim kurumunun pansiyonunda belletici (yatılı) öğretmenlik yapmaktayım. Nöbet günlerimizde hafta içi 4, hafta sonu 6 saat olarak mı ek ders ücreti ödenmesi gerekir? Yoksa yatılı kaldığım için ek ders ücretinin hafta içi ve hafta sonu ayırmaksızın nöbetçi olduğum günlerde günlük 6 saat olarak mı ödenmesi gerekir?

•Ek Ders Kararlarının 13.Maddesine göre; her belleticilik görevi için 4 saat, 24 saat süreyle nöbet tutanlara ise (6) saat ek ders ücreti ödeneceği kesin hükümdür. Siz pansiyonda akşamdan-sabaha belleticilik yaptığınızda görev süreniz (12) saat olacağı için ek dersiniz (4) saat, akşamdan-akşama belleticilik yaptığınızda ise görev süreniz (24) saat olacak ve (6) saat ek ders ücreti almaya hak kazanacaksınız.

82. Şu an 5. sınıf öğretmeniyim. Sınıfımdan bir öğrencim yaş olarak küçük ve bu nedenle de SON DERECE GAYRET GÖSTERMESİNE RAĞMEN derslerde başarılı olamıyor. Ailesi, rehberlik öğretmenimiz ve benim kanaatimce sınıf tekrarı yapıp yaş aralığını kapattıktan sonra sarf ettiği gayretin meyvesini alabilecek. Size sorum şu: 1. dönem de geçer not verdiğimiz bu öğrencinin sınıf tekrarı yapmasını sağlamak mümkün müdür?

•İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47.maddesine göre: “İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.” denildiğinden öğrencilerin sadece aldıkları nota göre değil, bir bütün olarak değerlendirilmesi en uygun yoldur.

83. Normal eğitim yapan bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Öğleden sonraları süt izni kullanmak istiyorum ancak ek ders ücretimin kesileceği söylendi. Bebeğim 6 aylık. Doğum iznim 7 Aralıkta bitti. Ücret kesintisi olur mu? Torba yasa ile süt izni 3 saate çıktı bundan nasıl yararlanacağız?

•1-657 sayılı Kanunun ‘Torba Kanunla’ değişik 104.maddesinde: “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”

2-MEB.İzin Yönergesi’nin 17.maddesinde: “Ayrıca, doğum yapan kadın memura, doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra (doğumun sezaryenle olması halinde sağlık raporunda gösterilen dinlenme süresinin altı haftayı aşması halinde aşan süre dikkate alınmaz) başlamak ve günde bir buçuk saat olmak üzere altı ay süre ile süt izni verilir. Bu izin, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.” denilmektedir.

-İzin Yönergesi henüz değişmemiştir ve yürürlüktedir. Bu nedenle sınıf öğretmenleri süt izinlerini eğitim ve öğretim saatleri dışında kullanabileceklerdir. Dolayısıyla ek ders ücreti kesintisi söz konusu değildir.

3-Personel Genel Müdürlüğü 27.12.2004 tarih ve 93570 sayılı yazılarında: “Bu itibarla, okullarımızda görevli süt izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenlerinin ise ikili öğretimde; sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak belirlenmeli, tekli öğretimde ise; mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması halinde müzik, dinkültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer branş öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak eğitim-öğretimin aksatılmadan öğretmen- yönetim işbirliği içinde yapılması gerekmektedir.”şeklinde açıklamalara yer vererek 4.5.sınıf öğretmenleri için de yol gösterilmiştir.

84. Okul bahçesinde Atatürk Büstü bulunması zorunlu mudur? Yaptırılacak olan büstün ölçü ve kriterleri nasıl olmalıdır?

•Okul bahçelerinde Atatürk büstü bulunması gerektiğine dair zorunluluk yoktur. Yaptırılmak istenmesi durumunda, ‘Atatürk Köşelerinin Düzenlenişi ve Atatürk Büstlerinin Standartları’ 1928 sayılı Tebliğler Dergisi’nde mevcuttur.

85. 3 yıllık müdür yetkili öğretmenlik yaptım ve şu an da devam etmekteyim. Müdür veya müdür yardımcısı olabilmek için idarecilik sınavına girmem gerekli mi? Yoksa sınavsız geçiş yapabilir miyim?

•Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nin 15/2.Maddesine göre; “… en az bir yıl olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde (*C tipi eğitim kurumu müdürlüğü)* geçmiş sayılır. Bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen atama usul ve esaslarına göre atanabilirler.” Buna göre, yapılacak duyuruda kurumun özelliğine göre ‘genel ve özel şartlara’ göre başvurulmakta ve “puan üstünlüğüne” göre atama yapılmaktadır.

86. Görev mahalli değişen memura disiplin cezalarından biri verilmiş ise kendisine nasıl tebliğ olunur?

•Yeni atandığı kurumun disiplin amiri vasıtasıyla 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dâhilinde disiplin cezası ‘tebliğ’ ve ‘tebellüğ’ belgesi düzenlenerek bildirilir.

87. Bilindiği üzere öğrencilere yapılan burs ödemelerinden damga vergisi kesilmemektedir. Ancak yatılı öğrencilere ödenen harçlıkların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddütler oluşmakta ve farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız

•488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablonun “makbuzlar ve diğer kağıtlar“ başlıklı 1/b maddesine göre; “Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar” dan damga vergisi alınmaktadır.”

Öğrencilere ödenen burs ve harçlıklar ‘bir hizmet karşılığı’ olmadığı için bu paralardan damga vergisinin kesilmemesi gerekir.

88. Görevlendirme çalışan öğretmen görevlendirildiği okulun pansiyonunda belleticilik yapmak zorunda mıdır?

•MEB.Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10.Maddesinde; “Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.” Denilmektedir. Anlaşılacağı üzere kadrolu veya görevlendirme ayrımı yapılmaksızın okulda görevli öğretmenler belleticilik yapmak zorundadır. ‘İsteklilik’, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde diğer eğitim kurumu öğretmenleri için geçerlidir.

89. Okulumuz ikili eğitim yapmaktadır. Müzik öğretmenimiz sabah 26 saat öğleden sonrada 6 saat derse girmektedir. Kaç saat ek ders yazılır.

•Sorunuzda ‘ek ders hesaplamasının unsurları’ tam olarak açıklanmamış olmakla birlikte, ilgili öğretmenin ilköğretim okulunda görev yaptığı, üzerinde sınıf rehberliği veya kulüp danışmanlığı görevi olmadığı kabul edildiğinde (26+6)=32 saat üzerinden ödenmesi gereken ek ders: 32-15=17 +3(Hazırlık ve planlama)=20 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilir.

90. Okulumuza gönderilen Rehberlik Tebliğinde Dayanıklı Taşınırlar Defterine kaydı yapılan eşya ders aracı ve defterlerin üzerine sicil numaralarının yazılması ve bölüm listelerinin asılması istenmektedir. Diploma defteri ve sınıf geçme defteri dışındaki defterlere sicil(TİF) numarası gerekli midir? Örneğin, öğretmenler kurulu karar defteri. Defterler bölüm listelerinde gösterilmeli midir?

•Girişi yapılması gerekli bulunan defterler Diploma Defteri ve Sınıf Geçme Defterleridir. Bu defterlerin çıktıları e okul’dan alınıp ciltlenip okul tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenen bir fiyat ile girişi yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen diğer defterler yoğaltım (tüketim) olarak gözükmektedir. Bunların saklama veya ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulma zarureti olmadığı için defterler bölüm listesinde gösterilmesine gerek yoktur.

91. Müdür yetkili öğretmen ve ders dışı eğitim çalışması. Bilindiği gibi yöneticiler vekâleten dahi olsa egzersiz yapamamaktadırlar. Ancak bizim burada yapıyorlar. Savunma ise biz aynı zamanda öğretmeniz diyorlar. Ben de diyorum ki madem öğretmensen yönetici atamada ek 2 de Müdür yetkililikte geçen süreler yönetim kademesinde geçmiş sayılıyor. Bu bağlamda yapılamaz anlamına geliyor. Bir resmi yazıya da ulaşamadım. Acaba Müdür yetkili öğretmen Ders dışı eğitim çalışması yapar mı? Yapamaz mı? Yapamaz ise resmi bir yazı var mı?

•MEB.Personel Genel Müdürlüğü 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı yazılarında özetle; Yöneticilerin asli görevleri gereği yapacakları kontrol ve denetimle bu etkinliklerin (ders dışı eğitim çalışmalarının) gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına hiçbir şekilde bu görevlerin verilemeyeceği ve ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir.

MEB. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri incelendiğinde ‘müdür yetkili öğretmen’ kadrosunun norma dayalı olmadığı, ‘yönetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen öğretmen’ olduğu anlaşılacaktır. Bu öğretmenlerin ‘yönetici’ kapsamında değerlendirilmesi durumunda bir ve birden fazla öğretmeni bulunan müdür yetkili öğretmenlerin görev yaptığı okullarda ‘ders dışı eğitim çalışmalarının’ hiçbir surette yapılamayacağı gibi bir sonuç çıkacaktır ki bu da amaca uygun değildir.

92. MEB TAŞRA LOJMAN TAHSİSLERİ Soru 1) Milli Eğitim Bakanlığı taşra lojmanlarında kurum içinden istekli olmadığı için kurum dışından Valilik oluruyla lojman tahsis edilenlerden 5 yıl dolmadığı için oturmaya devam edenler, kurum içinde lojman tahsis sırasına girip lojman bekleyenler olduğu takdirde nasıl bir işlem yapılır. Valilik Olur’unun kaldırılması ancak bir inceleme sonucunda getirilen teklifle mi olur? Yoksa sırada bekleyenler olduğu için komisyon tarafından ilgiliye çıkması için tebligat mı yapılır? Soru 2) Bir okul lojmanında lojmanların tamamı doluysa ancak 5 yılı aşkın sıra tahsisli oturanlar varsa okul içinden kalmak isteyen de yoksa aynı yerleşim yerindeki diğer okul ve kurum personeline lojman talebi için ilana çıkılır mı, çıkılırsa bu işi okuldaki lojman komisyonu mu yapar; yoksa il lojman komisyonu mu yapar? Hiçbiri yapmadıysa sorumluluk kimindir? Soru 3) Okul ya da kurum lojmanına lojmanlar dolu olsa bile her yıl lojman talepleri alınır mı? Soru 4) Bir okul ya da kurum için; okul ya da kurum dışından memura lojman tahsisi yapabilmek için ildeki diğer kurumlara ilan yapılır mı? İlan yapılmadan puanlama sırası oluşturulmadan, Valilik Olur’u alarak bir kişiye lojman tahsisi yapılabilir mi? Yapıldıysa bu durumda nasıl bir işlem tayin edilir?

•Kapsamlı sorularınızın yanıtları; Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği, MEB. Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi’nde ayrıntılı bir şekilde mevcut olup bu mevzuatlar ve aynı konudaki resmi yazıları sitemizin ‘Mevzuat’ bölümünden inceleyebilirsiniz.

93. Bilgi Teknoloji Öğretmeni aynı zamanda okul bilgisayar formatör öğretmeni 15 tatilde görev yaptığı vakit ek ders ücreti alabilir mi ? 15 tatilde (dönem tatili) çalışmak istemediğinde bu öğretmen izini kimden alacaktır?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğü 23.12.2008 tarih ve 123643 sayılı yazılarında; “Gerek çeşitli alanlarda formatör öğretmen olarak görevlendirilen, gerekse asli görevlerinin dışında başka bir görevi yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri süresince, izin ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere görevlendirmelerine ilişkin onay tarihinden itibaren her altı ayda yeni bir onay alınması ve fiilen görev yapmaları kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil ‘ücret kararlarının’ 21’inci maddesi hükmü kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırmaları gerektiği’ belirtilmiştir.

94. Okuldan çıkalı 3 sene oldu babamın maddi durumu yetmediği için okuyamadım ben 1994 doğumluyum simdi herhangi bir okulda lise okuyabilir miyim?

•Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırarak öğreniminizi sürdürebilirsiniz. Kayıt işlemleri için bulunduğunuz yerdeki her hangi bir genel liseye veya Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği bir Anadolu Lisesine başvurarak yeni kayıt tarihlerini ve gerekli olan evrakları öğrenebilirsiniz.

95. Görsel sanatlar öğretmeniyken branş değişikliği yapan bir öğretmen kendi okulunda görsel sanatlar egzersiz planı hazırlayıp uygulayabilir mi?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 2010/49 sayılı Genelgelerinde görsel sanatlar öğretmenlerinin yapacağı –egsersiz-ders dışı eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak, bu çalışmalar: “Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.” denildiğinden söz konusu öğretmenin alan değişikliği yapmış dahi olsa ders dışı eğitim çalışmaları yapmasında yasal olmayan bir durum bulunmamaktadır.

96. Çocuğunu hastaneye götüren öğretmen o gün için ek ders ücreti ödenir mi?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğü 30.03.2010 tarih ve 17912 sayılı yazılarında; “Eğitim kurumlarında görevli personelin mesai saatleri içinde ayakta tedavi görmeleri” durumunda kendilerine ek ders ücretlerinin hesaplanması gerektiğini belirtmiş olup ‘refakat etme’ bunun dışında tutulmuştur. Çocuğunu hastaneye götürme hastalığa değil ‘izin kullanmaya’ mazerettir. Dolayısıyla izinli olan öğretmene (yarım gün izin hariç) bu günler için ek ders ücreti ödenmemesi gerekir.

Ek Ders Ücretleri Kararının 25/3.Maddesinde “Bu Kararın 10, 14 ve 21 inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” denilmektedir. (10,14 ve 21’inci maddelerin hasta refakatiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.)

97. Bilgisayar formatör öğretmeni olarak görevlendirildim. Branşım Matematik. Okulumda 12 saat derse girmekteyim. Bir başka okulda da 12 saat Matematik dersine girdiğimde o okuldaki 12 saatin kaç saati ek ders yazılır?

•MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 02.07.2009 tarih ve 12271 sayılı yazılarında Formatör öğretmenlerin ‘maaş karşılığı derse girmelerine’ işaret edilmiştir. Sizin toplam 12+12=24 saat ders yükünüzün maaş karşılığınızdan (sınıf öğretmeni için:18, branş öğretmeni için:15 saat) fazlası ek derstir.

98. Okulumuzdaki kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim odasında bireysel ve grup olarak Mart 2011 ayından itibaren destek eğitimi verilmektedir. Burada görevlendirdiğimiz 4.5. sınıf öğretmenlerine, girdikleri ders saatlerinin %25 fazlası ödenecek mi?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğü 29.01.2009 tarih ve 11227 sayılı yazılarında özetle: “Özel eğitime muhtaç öğrencilere destek eğitimi amacıyla oluşturulan destek eğitim odalarında destek eğitimi vermekle görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin, bu kapsamda okuttukları derslerin branşları itibarıyla aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları kısmını aylık karşılığı, aylık karşılığı okutmaları gereken ders saatleri üzerinde okuttukları dersleri ise azami okutabilecekleri ek ders görevi sınırlılığında olmak üzere ek ders ücreti karşılığı okutmaları ve kapsamdaki görevlerine ilişkin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği” açıklanmıştır.

99. Okulumuz 2011 Şubat ayında yeni yapılan bir okula ismi de değiştirilerek taşındı. Bir müddet sonra MEBBİS’e girdiğimizde eski okulumuzun isminin tamamen değişerek yeni okulun ismini verildiğini gördük. Yani ben okuluma 2001 yılında atanmıştım. Kadro bilgilerimde eski okulun ismi tamamen yeni okul ismi olarak değişmiş. Oysaki yeni okul 14 Şubat 2011 de açıldı. Ben 14 Şubat ta açılan okula 2001 de atanmış görülüyorum. Eski okul ismi ile ilgili bütün bilgiler yeni okul olarak değiştirilmiş. Bunda bir yanlışlık yok mu? Bizim okul taşınmış mı oluyor? İsmi değiştirilmiş mi oluyor? Anlayamadım. Benim duyduğum bizim personelimizin tekrar yeni kararname ile yeni okula atanması. Bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.

•Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 26/15.maddesine göre: “Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir” denildiği gibi yine aynı yönetmelik hükümlerine okulun adının değişmiş olması hizmet puanını da etkilemez.

100. Sabotaj planı hazırlamaya çalışıyorum.2. bölümde; Koruma ve Güvenlik amirinin adı soyadı, Fiziki Koruma Grubu, Teknik Koruma Grubu ad soyadlarına ne yazmam gerekiyor?Tek öğretmenim, yardımcı olur musunuz?

•İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “Daire Ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu”nda açıklandığı üzere personel sayısı 100’ün altında olan kurumlar sabotaj planı değil ‘Sivil Savunma Tedbir Planı’ hazırlayacaklardır. Tek öğretmen olduğunuz için sizin de bu planı hazırlamanız uygun olacaktır. Bakanlığımızın sitesinden tarama yapıldığında örneklerini görmek mümkündür.

101. Bir anasınıfı öğretmeni bir günde 5 tam saat haftada 35 saat derse girerken bir sınıf öğretmeni günde 4 tam saat haftada 28 saat derse giriyor aynı ek dersi alıyoruz bu nasıl oluyor olması gereken bu mu yoksa yanlışlık mı var ?

•Bilindiği üzere anasınıflarında teneffüs olmadığı için toplam 60×5=300 dakika ders/etkinlik yapılmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin teneffüsleri de fiili görev saatleridir. Öğretmen bu saatlerde nöbetçilik yapar, öğrencileriyle ilgilenir, onları gözlemler, sorularını cevaplar, velileriyle görüşür, bir sonraki derse hazırlığını yapar, kayıtları doldurur vb. Kısaca teneffüsler ‘boş vakitler’ olmadığından bu sürelerin de toplam içinde değerlendirilmesi gerekir.

102. 28 saat dersi ve bir sınıfın sınıf rehber öğretmenliği üzerinde olan bir branş öğretmeni pazartesi ve salı günleri 6 şar saat derse girdikten sonra çarşamba günü 5 günlük rapor alıyor. Bu okulun rehberlik dersi perşembe günü ise ( rehberlik dersini fiilen yapmamışsa) bu öğretmene öğrenci sosyal kişilik hizmetleri karşılığı 2 saat ders ücreti ödenir mi?

•MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2010 tarih ve 6210 sayılı Tokat Valiliğine verdiği cevabi yazısında aynen: “Örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevlerine bağlı olarak haftanın bütün çalışma günlerinde okulda bulunmaları gerektiği gibi ayrıca bir koşul da getirilmediğinden, hafta içinde belirli bir süre görevde bulunmaları halinde o hafta için 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.”denilerek ÖSKH olarak ödenen (2) saatlik ücretin sadece ‘Rehberlik/Sosyal Etkinlik’ dersine girmekle sınırlı olmadığı, öğretmenin haftalık çalışmasına karşılık ödendiği netlik kazanmış oldu.

103. Öğretmenler, seminer dönemlerinde bu seminerleri bulundukları şehirdeki okullarda alabilirler mi?

•İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 98.Maddesinde: “Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuz’a kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.”denilerek sadece birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlere istisna getirilmiştir.

104. Okulumuz köy ilköğretim okulu. İmkânları son derece kısıtlı maddi imkândan yoksun bir okul. Okulumuzda fotokopi makinesi var ancak kâğıt, fotokopinin toneri ve genel bakımı çok maliyetli bunu karşılayamıyoruz. Bunu karşılamak adına öğrencilerden sayfa başına küçük bir ücret almanın kanuni olarak bir riski var mı?

•222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre “ilköğretim zorunlu ve Devlet okullarında parasızdır.” Bu durumda öğrencilerden para toplamak yasal değildir. Köy ilköğretim okullarının ihtiyaçları milli eğitim müdürlükleri, köy muhtarlığı, okul aile birliği ve gönüllülerin yardımlarıyla karşılanmaktadır. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduğunuzda fotokopi makinenizin bakımı yapılıp toneri karşılanacaktır.

105. SBS not işlemlerinde okul başarı notu ile SBS başarı notu arasındaki fark çok ise bununla ilgili şikâyet olmadan da araştırma yapılamaz mı? Ayrıca sınıf zümrelerinde yönetmelik en az bir ortak yazılı demekte. Bunun tüm yazılılar için uygulanma zorunluluğu sağlanamaz mı? Müfredat aynı ancak her öğretmen kendisine göre soru hazırladığından bir sınıftaki başarı notu farklı diğerinde ise başka türlü çıkabilmektedir. Ayrıca 8. sınıflarda nakil için 2. dönem son süre nedir?

•Okulun/öğrencinin başarı veya başarısızlığının araştırılmasının ‘şikâyet’ şartı yoktur. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 94.95.96.maddeleri gereğince bu araştırma görevi öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunun görevleri arasındadır. Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında ŞÖK’de kararlaştırılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir (İKY m.95/ğ). Yine İKY’nin 36.maddesinde bu durum kapsamlı olarak açıklanmıştır. İKY’nin 18/b maddesine göre “2.dönemde nakiller dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz”.

106. Birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda müdür yetkili olarak görev yapmaktayım. Görev sürem 2011 yılı ağustos ayında 3. yılını dolduracak fakat bu süreye 6 aylık askerlik görevimden ötürü aylıksız izinde bulunduğum sürede dâhildir. 2011 yılı içinde açılacak müdür ve müdür yardımcılığı sınavına girebilmemde görev süremin etkisi nedir?

•Yönetici Değerlendirme Formu EK-2’de “Aylıksız İzinli” geçen süreler puanlamaya dâhil edilmemiştir.

107. 2011 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonuna denk geldi. Törene katılan İdareci ve öğretmenlere ek ders yazılır mı?

•Ücret Kararları”nın 16/b maddesine göre: “….. (yönetici ve öğretmenler) milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” 23 Nisan 2011 tarihi ‘Cumartesi’ gününe denk geldiğinden ve bu tatil gününde öğretmen ve yöneticilerin üzerinde ders yükü bulunmadığından bayram nedeniyle ücret ödenmesi mümkün değildir.

108. Birleştirilmiş sınıf 1-5 okutuyorum. Tek öğretmenim. Bu ay toplu kesinti yapılmış lojman kirası diye. Haberim sonradan oldu. Artık her ayda 80 lira kesilecekmiş? Uygulama doğrumu acaba?

•222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 87.maddesine göre: “ İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz.

109. Okula geç gelen bir öğretmen geç geldiği için kendisine tutanak tutmaya çalışan nöbetçi öğretmen ve idarecilerin tutanağını geçersiz kılmaya çalışmak için ben rahatsızlandım diyor ve hemen okulu terk ediyor ve ek dersi de kesilmesin diye ayakta tedavi işlemi yaptırıyor sağlık kuruluşunda. Bu öğretmen hakkında nasıl bir süreç işletmek lazım.

•Objektiflik İlkesi” gereğince olayın kanuni unsurlarının yanı sıra “manevi/kasıt” unsurlarının da belirlenebilmesi için inceleme gerekirse soruşturma yapılması gerekir.

110. Merkeze bağlı köy okulunda görev yapmaktayım ve okulun lojmanında ikamet ediyorum. Okulun odun ve kömürünü kullanabilir miyim, eğer lojmanda kalorifer varsa ve ders saatleri içerisinde yanıyorsa herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

•Okulun hiçbir malzemesi amacı dışında kullanılamaz. Bu çerçevede okulun yakıtının lojmanda kullanılması doğru değildir. Bedeli ödenmek kaydıyla lojmanda oturanlar okulun kaloriferinden yararlanabilirler.

111. Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Hafta da sınıf rehber öğretmenliği dâhil 15 saat derse girmekteyim. Ayrıca Fen ve Teknoloji kulübüm var. Hafta da kaç saat ek ders alabilirim?

•Ek Ders Kararlarına göre, Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri karşılığı olarak haftada (2) saat, (1) saat te hazırlık ve planlama ücretiyle birlikte toplam haftada (3) saat ek ders ücreti alırsınız.

112. Pansiyonlu bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Sayman mutemedi, ambar memuru ve ayniyat saymanımız yok. Pansiyon yönetmeliğine göre günlük tabela yapımı ve ambara mal giriş-çıkış işlemlerini müdür yardımcısının kontrol etmek ve denetlemek gibi görevi var. Bu tür işler yapılmadığı zaman yasal olarak kim sorumludur?
•Sorunuzun içinde cevabı da mevcut. Görevi olanın sorumluluğu da vardır. Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 9.maddesine göre bu görev ve sorumluluğun müdür yardımcısına verilmiş olması, hizmetlerin aksaması durumunda 8.maddeye göre müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

113. 1-Okulun yakıt tankeri ve kazanı gibi eşyalarını Maliye ile irtibata geçmeden kendi başına hurdacıya satan okul müdürünün alacağı ceza nedir? 2-Bu satış işlemini resmi belgelerle ispat edemeyen ancak tanık ifadelerine göre parasını okul aile birliği ya da oku derneğine yatıran kişinin alacağı ceza nedir?

•Olayın yasal, maddi, manevi unsurlarının sübut bulup bulmadığı incelenip soruşturulmaksızın doğrudan tecziye edilecek disiplin cezasını tanımlamak oldukça güçtür. Ama söz konusu fiillerin işlendiği yapılan soruşturma sonucunda kesin olarak anlaşılmışsa soruşturmacı, okul müdürünün konumuna göre (okul öncesi, sınıf veya branş öğretmeni) 657, 4357 veya 1702 sayılı Kanunlardan uygun olan teklifi getirir.

114. Sınav komisyon üyeliği okul saatleri dışındaysa (saat 15:00′ dan sonra) öğretmenler sınav komisyon üyeliğinin yanında okuldaki ek dersini de alabilir mi?(Fiilen okuldaki derslerine girmiştir)

•Ek Ders Ücreti Kararları ve Açıklamalarına göre; “…sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.” Yine 12.Maddeye göre ödenen sınav ücreti ek ders ücretleriyle ilişkilendirmeden ödenen bir ücrettir. Dolayısıyla öğretmenin okulda fiilen ders görevini yerini getirdikten sonra sınav komisyonu üyeliği görevine dayalı olarak ücret ödenmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

115. Müdür yardımcılığı puanları bildiğiniz gibi değişti. Yeni puanlar geçen sene ki yapılan atamaları iptal ettirir mi? Yoksa bundan sonra puanla (eğer yapılarsa) müdür yardımcısı atamalarında mı geçerli olur?

•MEB.Personel Genel Müdürlüğü 16 Mayıs 2011 tarih ve 33070 sayılı yazılarında, “-yapılmış olan sınav sonucuna göre eğitim kurumu müdürlüğüne ve müdür yardımcılığına atananların yeni duyurularda tekrar başvuruda bulunmalarının mümkün olmayacağı, ancak; başvurmaları durumunda yeni puan durumları ve önceki tercihleri arasında yapılacak değerlendirme sonucu atandıkları kurumlar açısından bir farklılık oluşturduğu takdirde yeni atama işleminin tesis edilmesi gerekmektedir.” Şeklinde açıklama mevcut olup Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 11/5.maddesine göre “ Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabilir.” Denilmektedir.

116. Tek öğretmenli bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bir süre önce Bakanlıktan gelen bir yazıyla müdür yetkililik yapamayacağımız bildirildi. Bu durumda benim şuan okuldaki yetkim nedir ve evraklara ne sıfatla imza atmalıyım?

•Bakanlıkça her ne kadar ‘Sözleşmeli öğretmenlere müdür yetkililik görevi verilemez’ denilmiş ise de sizin gibi tek çalışan öğretmenlerimizle ilgili olara fiili bir durum söz konusu olup hukuksal bir boşluk yaratmamak için il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden ‘yetkilendirme’ onayı alınarak resmi iş ve işlemleri yürütmeniz uygun olacaktır.

117. MEB’in 2010 /41 ayılı ayakta tedavi beyan belgesine göre ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına göre sabah saat 08:00 da sağlık kurumuna acilden giriş yapan ve saat 12:35da tedavisi biten bir öğretmenin tedavi başlangıç saati öncesi ve tedavi bitiş saati sonrası dersi yok ise ek dersi kesile bilir mi?
•Bir öğretmenin tedavisi nedeniyle ek ders ücretinin kesilebilmesi için ‘Ücret Kararlarına’ göre: 1-Ayda (4) defadan fazla tedavi görmesi gerekir. 2- Üzerinde ders yükünün olmadığı günlere ek ders var kabul edilerek toplamdan mahsup edilemez.

118. 4357 sayılı Kanunun kimler için uygulandığıyla ilgili, ikincisi ise ortalama yükseltme sınavına giren bir öğrencinin notu ile ilgili. Ortalama yükseltme sınavına giren ancak sınavdan daha önceki notundan düşük alan bir öğrencinin hangi notu geçerlidir?

•1-MEB. Personel Genel Müdürlüğü 2004/70 Sayılı Genelgesinde 4357 sayılı Kanunun hükümlerinin, “İlköğretim okullarında görev yapan; sınıf ve branş öğretmenleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları ve anasınıfı öğretmenleri hakkında uygulanacağını” açıklamıştır. 2-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğinde Bir dersin yılsonu puanı ve notu, “Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır” şeklinde belirlendiğinden önceki notu değil alınan ortalama yükseltme notu geçerlidir.

119. 14 Ocakta kadroya geçen bir öğretmen 1 yılı dolmadan eş durumu tayini isteye biliyor mu? Evlendiği kişi askeri personel olunca atama süresinde farklılık olur mu?

•Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 37.Maddesinde ‘Eş Durumu Özrüne’ bağlı tayinler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

120. Bir kurumun müdürlüğüne vekâlet etmesi için atanan kişinin o kurumda altı ayı aşan bir süre görev yapması halinde asaleten atanma durumu söz konusu olur mu? Bu durumu yargıya taşıması halinde ne gibi sonuçlar elde edebilir?

•İdare Hukukunda ‘vekâlet’ bir tedbir yöntemi olup asaleten atanmanın ön şartı değildir. Dolayısıyla o kurumun müdürlüğüne atanma şartları tesis edilmeden sadece ‘vekâlet’ etme nedeniyle asaleten geçiş yapılamaz, ne mevzuatımızda ne de idari yargıda aksini teyit eden bir hüküm mevcut değildir.

121. 19-20 mayıs resmi tatil idi. Öğretmenlerin ve formatör öğretmenlerin ek ders saati nasıl hesaplanacak.

•Ek Ders Ücretleri Kararlarının 16/1-b maddesinde ‘Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller’ kapsamında “İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” denilmektedir. Burada dikkat edilecek nokta bayram hazırlığı ve törenlerine katılan yönetici ve öğretmenler değil, bunların okullarının yönetici ve öğretmenlerinin tamamı 19 Mayıs ve 20 Mayıs günlerinde ek derslerini alacak olmalarıdır.

“Aday Öğretmen Temel Eğitim Semineri Sınav Soruları” üzerine 5 düşünce

Y O R U M L A R I N I Z I B E K L İ Y O R U Z.

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s